Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

ārstniecības un skaistumkopšanas centrs

Cenamies, lai katrs no Jums atrastu ko piem?rotu un atbilstou tiei sev!


Weyergans vakuummas?as proced?ra sniedz iesp?ju c?n?ties ar da?d?m ?erme?a un sejas ?das probl?m?m.

 • ?rst? celul?tu un samazina ?erme?a apjomu,
 • veido ?erme?a formas, nostiprinot saistaudus un uzlabojot ?das elast?bu,
 • labv?l?gi iedarbojas uz limfas pl?smu un izvada no ?erme?a vielmai?as galaproduktus,
 • sekm? ?tr?ku ?das re?ener?cijas procesu,
 • mazina t?sku,
 • pal?dz atsl?bin?t saspringtu muskulat?ru.

Vienas proced?ras laik? norit tr?s da?di procesi:

 1. Uzlabojas limfa attece. Atbr?vo audus no s?r?iem, kas ir sevi?i svar?gi celul?ta ?rst?an?.
 2. Aktiviz? ?erme?a ?nudarb?bu.
 3. Form? ?ermeni.


BIOg?la p?rkl?jums nagiem

BIOg?la p?rkl?jums ir paredz?ts nagiem, kam ilgstoi ir lietotas g?llakas.

Rezult?t? nagi ir

 • ir sp?d?gi, gludi, vesel?gi un elast?gi,
 • atg?st zaud?to stiprumu,
 • nesl??ojas,
 • tiek aizsarg?ti no apk?rt?jas vides ietekmes.

Ide?li piem?rota proced?ra, ja v?laties ataudz?t savus dab?gos nagus!