Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Jaun? Oxynergy ?rst?anas tehnolo?ija ir ?pai veidota, lai izmantotu speci?lus koncentr?tus-serumus, kas ar sk?bek?a pl?smu nodroina starp?nu pies?tin?anu ar sk?bekli. ?s apar?tproced?ras m?r?is ir nodroin?t ?das re?ener?ciju. Proced?ra ir dom?ta dehidrat?tai, noguruai sejas ?dai. Kl?nisk? pieredze r?da, ka sk?bek?a proced?ras veicina kolag?na sint?zi, uzlabojot ?das mikrocirkul?ciju un ener?ijas pieg?di. Proced?ras rezult?t? ?da k??st daudz starojo?ka, maig?ka un glud?ka.

no 14.00 EUR

atpaka? uz sarakstu