Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Samtainas un vesel?gas l?pas ar? ziem?

  • Vakar?, kad l?pu ?da ir att?r?ta, to, t?pat k? p?r?jo sejas ?du, var toniz?t ar ledus gabali?iem, uzlabojot asins piepl?di.
  • Ja l?pas ir aprautas v?j? un to ?da lob?s, ir nepiecieams l?pu p?lings. M?jas apst?k?os p?lingam noder?s citrona ??l?te. Sausas, saspr?g?juas l?pas nav iesp?jams uzkr?sot, t?p?c pasm?r?jiet t?s ar sodas, s?ls un medus mais?jumu. Noskrub?jiet ar samalt?m auzu p?rsl?m vai izlietotiem kafijas biezumiem. P?c p?linga uz l?p?m var likt saspiestu ban?nu vai avokado t? b?s laba, barojoa un mitrinoa maska.
  • L?pas var pabarot ar? ar kvalitat?vu ol?ve??u, smilts?rk?u e??u vai saldo kr?jumu.
  • P?c t?jas dzeranas veldz?joa komprese l?p?m varb?t t?jas maisi? vai biezumi. Kompresi uz l?p?m patur apm?ram 10 min?tes. Visefekt?v?k? ir piparm?tru, meroz?u vai kumel?u t?ja.