Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Botul?na toks?na injekcijas

Viena no popul?r?kaj?m proced?r?m est?tiskaj? medic?n?.

Botul?na toks?nu jau vair?k nek? 15 gadus plai izmanto medic?n? vis? pasaul?. To lieto ne tikai est?tiskaj? medic?n?, bet ar? neirolo?ij? un oftalmolo?ij?.

Botul?ntoks?na darb?bas pamat? ir saist?an?s musku?u un nerva savienojuma viet?s, trauc?jot nervu impulsu p?rvadi, kas ir nepiecieama, lai muskulis var?tu sarauties. Botul?ntoks?ns rada musku?u atsl?bin?anos un izl?dzina radu?s grumbas.

Ar botul?ntoks?nu iesp?jams likvid?t m?miskas krunci?as:

starp uzac?m, ap ac?m, pieres rajon?, degunam, ap muti.

Proced?ras praktiski nes?p?gas, t?s ir ambulatoras. Efekts iest?jas 3-4 dienu laik? un saglab?jas no 3 l?dz 9 - 10 m?neiem. Darb?bas laiks atkar?gs no vair?kiem faktoriem - pacienta vecuma, ?das st?vok?a, vietas, kur injic? prepar?tu. Lai efekts b?tu notur?gs un saglab?tos ilg?k, m?s rekomend?jam 2 ned??u laik? izvair?ties no pirts, alkohola lietoanas, tieas saules staru iedarb?bas, sol?rija apmekl?anas.

Cenas:

Injekcijas pieres m?mikas korekcijai 80-160 Ls / 113.83-227.66 EUR
Grumbu un dusmu rievi?u izl?dzin?ana pieres da?? un acu rajon? 80 Ls / 113.83 EUR
Injekcijas m?mikas korekcijai acu rajon? no 80 Ls / no 113.83 EUR
Pastiprin?tas sv?anas (hiperhidrozes) samazin?ana paduu rajon? no 185 Ls / no 263.23 EUR

atpaka? uz sarakstu