Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

No 2009.gada j?lija, m?s centrs ir k?uvis par ?rstniec?bas iest?di, kas dod iesp?ju apkalpot ?rstniec?bas polises.
Sakar? ar gr?to finansi?lo st?vokli apdroin?anas firmas vairs nesl?dz l?gumus ar ?rstniec?bas iest?d?m, bet gan pie?em ?ekus ar pakalpojuma sa??m?ja rekviz?tiem, pakalpojuma nosaukumu un summu. Tad j?s ar m?su centra izsniegtu ?eku (vai kv?ti) dodaties pie sava apdroin?anas pakalpojumu sniedz?ja un sa?emiet atpaka? naudu.
Neskaidr?bu gad?jum? m?su centra administratori vai masieri sniegs Jums detaliz?t?ku inform?ciju.

?rstniecisk? plecu da?as (apkakles zonas) mas?a 12 Eur (20 min)

?rstniecisk? plecu da?as (apkakles zonas) mas?a 15 Eur (30 min)

?rstniecisk? muguras mas?a 18 Eur (30 min)

?rstniecisk? muguras mas?a 22 Eur (40 min)