Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Shellac - hibr?dlaka

Shellac ir jaun?k? UV tehnolo?ija, kas apvieno vienk?ru lietoanu un g?la notur?bu. Pirmo reizi nagu kopanas l?dzek?u industrij? ir izstr?d? laka, kas nelob?s un ir ilgstoi notur?ga, l?dz pat 3 ned???m. Shellac kl?j uz nagiem k? parastu nagu laku un t?s no?emanai nepiecieamas ne vair?k k? 10 min?tes. Nek?da v?l?ana aj? proces? netiek veikta.

Shellac tiek apstr?d?ta ar UV staru lampu, tas nodroina acumirkl?gu izstr?d?juma no?anu.

Shellac nenol?p, neatsl??ojas no nagiem, nezaud? sp?dumu un uz t?s virsmas nerodas skr?p?jumi. Sp?dums lakai saglab?jas 14 dienas un tas nav j?atjauno.

Ar pl?nu, toties drou k?rtu, Shellac aizsarg? un nostiprina nagu pl?ksni. Nagi k??st stingr?ki un maz?k l?st.

Shellac nav ne j?v?l?, ne j?atm?rc?. Tikai j?aptin nags. ? proced?ra ilgst 10 min?tes.

atpaka? uz sarakstu