Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

SOS Douceur

Intens?vas kopanas proced?ra jut?gai sejas ?dai. aj? proced?r? kosm?tiskie l?dzek?i ir ?pai paredz?ti jut?gai sejas ?dai, jo nesatur parab?nus un kr?svielas, nov?r ?das jut?gumu no iekpuses un samazina reaktivit?i uz ?das virsmas. P?c skaistuma rit?la izz?d aps?rtums un diskmforta saj?ta. Proced?ras laik? J?su ?da tiek att?r?ta ar pieni?u, kas ne tikai att?ra, bet ar? mitrina un m?kstina sejas ?du. Seko toniz?ana un p?lings, kas ?pai paredz?ts jut?gas ?das kopanai. Att?ro? maska, kuras sast?v? ietilpst kaol?ns un alanto?ns, dzi?i att?ra ?du un sagatavo to turpm?kaj?m proced?r?m. Tiek veikta nomierinoa mas?a, kas nosl?dzas ar masku, kuras sast?v? iek?autas t?das mitrinoas un sp?cinoas vielas k? keram?di, poliols ar kukur?zas, ooba, ? e??u un E vitam?nu. Maska nomierina ?du, padara to m?kstu, tvirtu, izl?dzina sejas kr?su un dzi?i mitrina. Proced?ras nosl?gum? klientam tiek pied?v?ts uzkl?t sejas ?das tipam atbilstou kr?mu.

no 40.00 Eur

atpaka? uz sarakstu