Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Paraf?na aplik?cija rok?m

Paraf?na vann?tes proced?ra sniedz intens?vu ?das mitrin?anu un baroanu. Proced?ras laik? paraf?na veidotais situms dzi?i iedarbojas apstr?d?taj? virsm?, k? rezult?t? tiek atv?rtas poras, pa?trin?s vielmai?a, l?dz ar to J?su ?da k??st elast?g?ka un m?kst?ka. Paraf?ns samazina s?pes loc?tav?s, atbr?vo musku?u sasprindzin?jumu, baro un mitrina sauso roku ?du jebkur? gadalaik?. ?s proced?ras rezult?t? jut?g? roku ?da k??st m?ksta un gluda. Proced?ras laik? manik?ra meistare veic ar? roku mas?u.

M?su salons pied?v? paraf?na vasku ar lavandas ?terisko e??u, v?nogu kauli?u e??u, kas pal?dz stirpin?t gan nagus, gan sniedz relaks?ciju noguru?m rok?m.

10 - 15 Eur

atpaka? uz sarakstu