Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Zin?ms, ka kakao pupi?as ir izcils ener?ijas un pozit?vu emociju stimulators. okol?des koka aug?i satur teobrom?nu, kas patie?m pozit?vi ietekm? visu dz?vo, l?dz ar to ar? sejas ?du.

P?lings ar kakao pupi??m maigs kosm?tiskais l?dzeklis dzi?ai sejas ?das att?r?anai ar pat?kamu okol?des arom?tu.

Satur sasmalcin?tas kakao pupi?as un fermentat?vo kompleksu saudz?gai eksfoli?cijai un ?nu apmai?as procesu aktiviz?anai.

Gais?ga okol?des maska-putas, kas vienlaic?gi mitrina, baro un stimul? laimes molekulu izstr?d?anos ?das ?n?s.

okol?des fito-kr?ms atjaunojos kr?ms ar sp?c?gu antioksid?jou kompleksu, kas efekt?vi aizsarg? ?du no apk?rt?j?s vides nelabv?l?g?s iedarb?bas. ?da k??st elast?g?ka un glud?ka.

okol?des fito-kr?ms ar toni dzi?i mitrina, nostiprina un baro, k? ar? pie?ir ?dai dabisku iedeguma toni un mirdzumu. Tikai daas kust?bas un saulaina vasara ilgs visu gadu!

Chocolate anti-stress procedure okol?des sejas kopana stresa mazin?anai, ener?ijas piepl?dumam un jutekliskam baud?jumam.

P?lings ar kakao pupi??m dzi?i att?ra ?du. Arom?tisk? mas?a ar okol?des kr?mu atjauno sejas kr?su.

Gais?g? maska-putas d?v? ?dai baroanu, lielisku kr?su un vesel?gu starojumu. okol?des kr?ms ar dabisku kakao ekstraktu piepilda ?nas ar ener?iju.

Proced?ras rezult?ts ir lieliska pasaj?ta, ener?ijas piepl?dums, svaigums, iev?rojama ?das kr?sas un elast?bas uzlaboan?s.

no 40.00 Eur

atpaka? uz sarakstu