Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Jap?nas manik?rs

P.Shine Jap?nas manik?rs ir ide?li piem?rots dab?g? naga akcent?anai un nagu auganas stimul?anai.

Tas pasarg? nagu no apk?rt?j?s vides nelabv?l?g?s ietekmes, t?d?j?di saglab?jot skaistus nagus!

Manik?ra proced?ras atk?rtoana ir atkar?ga no nagu strukt?ras un tipa.

Jap?nas manik?ra proced?ra ir ?pai piem?rota tiem, kas v?las uzsv?rt naga natur?lo skaistumu. is produkts ir absol?ti dab?gs un nesatur ??miskas vielas.

Tas radies un att?st?jies, balstoties jau uz sen?m nagu kopanas proced?r?m un Jap?nas aristokr?tijas trad?cij?m.

Galven? manik?ra sast?vda?a ir biu vasks, kuru iekl?jot naga pl?tnes ?iedr?s, tiek atjaunots dab?g? naga skaistums un mirdzums.

Biu vasks ir biolo?iski akt?vs produkts, kam piem?t dziedinoas ?pa?bas.

Tas uzlabo ?das un naga vitalit?ti, nov?r dekorat?v?s kosm?tiskas l?dzek?u negat?vo ietekmi, k? ar? atjauno naga strukt?ru p?c m?ksl?gajiem nagiem.

Ja J?su nagi ir v?ji un trausli vai boj?ti p?c m?ksl?go nagu no?emanas, Jap?nas manik?rs pal?dz?s Jums atg?t skaistus un vesel?gus nagus.

Ja J?su nagi p?c m?ksl?go nagu no?emanas ir kritisk? st?vokl?, jau p?c vienas Jap?nas manik?ra proced?ras tie izskat?sies nesal?dzin?mi lab?k

tie k??st sp?d?gi, atg?st vesel?gu kr?su un k??st stipr?ki.

Tom?r p?c proced?ras veikanas vismaz 3 ned??as nepiecieams nagus mitrin?t, ieteicams nep?rkl?t ar nagu laku.

T? k? galven? Jap?nas manik?ra funkcija ir naga dab?g? skaistuma izcelana, tad tas ir piem?rots ne tikai sieviet?m, bet ar? v?rieiem.

Cena 10 Ls

14.23 EUR

atpaka? uz sarakstu