Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

LA BIOSTHETIQUE


METHODE ANTI-AGE

MENULPHIA
VIE INTENSE
VISAROME ATONE

Laika rit?jumu nav iesp?jams aptur?t un t? iespaid? m?su ?da k??st vec?ka. Jau p?c 30 gadu vecuma ?dai par?d?s grumbi?as, kuras ir iesp?jams nov?rst. Jo ?tr?k tiks uzs?kta ?das kopana, jo lab?ki b?s rezult?ti. Kosm?tisko produktu l?nija METHODE ANTI-AGE dod iesp?ju uztur?t nepiecieamo mitruma l?meni J?su ?d?. Augstv?rt?gus preper?tus saturoa ?das kopanas l?nija, kas piem?rota visiem ?das tipiem gan sausai, gan kombin?tai, gan dehidr?tai ?dai. ? produktu l?nija iedarbojas tiei uz t?m probl?mzon?m, kur tas nepiecieams.

?s l?nijas produktu galven?s priekroc?bas:

 • aktiviz? ?das re?ener?an?s sp?ju;
 • sejas ?da atg?st dz?v?gumu un k??st daudz elast?g?ka;
 • mirdzums un nevainojami gluda ?da;
 • samazin?s ?da noguruma paz?mes, izl?dzin?s grumbi?as, uzlabojas sejas ?das kr?sa;
 • ilglaic?ga jaun?bas saglab?ana.

Galven?s vielas, kas sastopamas produktos:

 • palmit?nsk?be ar hidroksiprol?nu nov?r prieklaic?gu novecoanos un veicina ?das dab?go atjaunoanos;
 • sast?v? eso?s akt?v?s vielas kontrol? enz?mu aktivit?ti, kas ir atbild?gi par elast?na samazin?anos;
 • iesala ekstrakts iek??st dzi??kajos ?das sl??os, sekm? kolag?na raanos un pal?nina t? sairanas procesus;
 • ?terisk?s e??as (mentols, pelargonija, koriandrs, rozmar?ns u.c.) aktiviz? ?nu metaboliskos procesus, normaliz? asinsriti. ?teriskaj?m e???m piem?t antibakteri?las ?pa?bas.

METHODE RELAXANTE

DOUCEUR

Jut?ga ?da, neatkar?gi no t?s vecuma, asi rea?? uz maz?kaj?m gan ?r?j?m, gan iek?j?m izmai??m: stress, p?rdz?vojumi, sauss, karsts un auksts gaiss u.c.METHODE RELAXANTE l?nijas produktu galvenais m?r?is ir saglab?t J?su ?du vesel?gu un starojou.Lai nodroin?tu ?das re?ener?anos un intens?vu kopanu, l?nijas produktos iek?autas ?paas vielas augu e??u ekstrakti jeb fitosteroli. ?s vielas ?oti labi uz?em jut?ga ?da.

?s l?nijas produktu galven?s priekroc?bas:

 • viegla, elejveida tekst?ra, k? rezult?t? l?dzeklis ?tri nok??st ?das strukt?ru veidojoaj?s ?n?s un efekt?vi nomierina, atsl?bina un atjauno sejas ?du;
 • piem?t ?du mitrinoas un re?ener?joas ?pa?bas;
 • nostiprina asinsvadus un normaliz? asinsriti;
 • nesatur konservantus, kr?svielas un smarvielas;
 • atjauno ?das balansu.

Galven?s vielas, kas sastopamas produktos:

 • vitam?na E acet?ts nov?r br?vo radik??u veidoanos;
 • pantenolam piem?t pretiekaisuma un mitrinoa iedarb?ba;
 • vazel?na e??a veido pl?nu k?rti?u, kas pasarg? sejas ?du no ?r?j?s vides iedarb?bas;
 • ?terisk?s e??as un kumel?u ekstrakts nodroina aizsardz?bu, nomierina un aizsarg? ?du.

PERFECTION CORPS

Ne tikai sejas, bet ar? ?erme?a ?du ir nepiecieams kopt un lutin?t. ?da k??st saus?ka, arvien bie?k par?d?s da?das probl?mas.Perfection Corps l?nija nodroina intens?vu ?das kopanu, gan visam ?ermenim, gan rok?m, gan p?d?m.

?s l?nijas produktu galven?s priekroc?bas:

 • nostiprina ?nu dabisk?s funkcijas;
 • ?da k??st gluda, maiga un elast?ga;
 • ar ?terisko e??u pal?dz?bu tiek nodroin?ta aizsardz?ba pret ?das plais?anu;
 • baro, m?kstina ?du un aizsarg? pret nelabv?l?giem laika apst?k?iem;
 • augu e??as padara ?du z?daini m?kstu, stimul? re?ener?an?s procesus un nostiprina audus.