Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Soins Densifiance Expert

Intens?v? pret novecoan?s kopana salon?

Komp?nija MATIS pied?v? revolucion?ru un jaunukopanas veidunobrieduai ?dai. ? jaun? proced?ra ir v?rsta, lai uzlabotu ?das tonusu, tvirtumu, elasticit?ti un atgrieztu ?dai atjaunotu izskatu. Lai pan?ktu t?dus rezult?tus, MATIS ir izveidojis Intens?vo ?das kopanas komplektu, kas sast?v no div?m da??m, un ?auj izv?l?ties vispiem?rot?ko proced?ru atbilstou klienta sejas ?das st?voklim:

Atjaunojo? maska:

  • di??u ekstrakts,
  • yam (satur dabisko progesteronu),
  • augu e??as - v?nogu kauli?u un upe?u,
  • jasm?nu ?teriskais vasks,
  • ? koka sviests.

Izl?dzinoais koncentr?ts:

  • sojas ekstrakts,
  • glikolsk?be,
  • auzu cukurs.

Kr?mveida atjaunojo? maska - atjauno ?du un padara to elast?gu.

Izl?dzinoais koncentr?ts - nodroina liftinga efektu un padara ?du tvirtu un gludu.

Profesion?l? maska ?auj veikt ?oti efekt?vu un intens?vu nobriedu?s ?das kopanu un piemekl?t to atbilstoi vecumam un ?das tipam, ko pan?k ar da?du izl?dzino? koncentr?ta daudzumu. Maska in piem?rot? visiem nobrieduas ?das tipiem, padara ?du tvirt?ku, paaugstina tonusu, m?kstina un izl?dzina ?du.

50.00 Eur

atpaka? uz sarakstu