Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

CryoAlfa

CryoAlfa - ide?li piem?rots vairumam ?das veidojumu kriodestrukcijiai kosmetologa, dermataloga, medic?nisk? pedik?ra meistara praks?. ? ir vien?g? audu no?emanas metode, kas paaustina organisma pretest?bas sp?jas pret audz?jiem, v?rusiem, mikrobiem un s?n?t?m. ?s metodes darb?bas rezult?t? audi aukstuma iedarb?b? sadal?s. Metodes pielietoana kosmetolo?ij? ir ekvivalenta elektroagul?cijai vai l?zerterapijai.

No k?rtrida g?ze n?k zem 55 b?ru spiediena, t?p?c kriovilnis ieiet prec?zi ?das dzi?um?, neiedarbojoties uz apk?rt?jiem audiem. 4-5 sekunu laik? sasalanas dzi?ums sasniedz 1 mm, 10-12 sekunu laik? audi sasalst maksim?li l?dz 3 mm dzi?umam.

KryoAlfa dermatolo?ij? tiek pielietots papilomu, kondilomu, k?rpu, hemangiomu, r?tu, p?du k?rpu, sausu varacu, tulznu un citiem veidojumiem.

KryoAlfa ?rst?anas priekroc?bas:

  • nav uvju un sare??t?s p?coper?cijas apkalpoanas;
  • proced?ra ilgst ?su br?di;
  • proced?ra nodroina minim?lu audu traum?anu;
  • ir daudzu veidojumu ?rstniec?bas metode;
  • nodroina stabilu v?lamo efektu.

Proced?ru darb?bas laiks, skaits un cena var main?ties atkar?b? no veidojuma izm?ra, biezuma, ?das tipa, pacienta vecuma un citiem faktoriem. Proced?ru ieteicams veikt dilstoa m?ness laik?, lai sasniegtu vislab?kos rezult?tus.

no 5 Ls

no 7.11 EUR

atpaka? uz sarakstu