Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

C Vital

Ekskluz?vi sejas kopanas l?dzek?i, kuru pamat? ir dabiskie antioksidanti, kas:

  • uztur lip?du balansu,
  • aizsarg? ?nas no oksidat?v? stresa,
  • nostiprina asinsvadu sieni?as,
  • izl?dzina ?das toni.

Saspringt? ikdiena, vides pies?r?ojums, bie?s temperat?ras mai?as, saules staru iedarb?ba un citi faktori rada br?vos radik??us, kas pa?trina p?ragru novecoan?s paz?mju (grumbi?as, izteiktas ekspersijas l?nijas, elasticit?tes un mirdzuma zudums) raanos.

Pieredzes bag?t?kais kosm?tisko produktu izstr?des uz??mums ATACHE, kas iek?auj savos kosm?tiskajos l?dzek?os t?ru C vitam?nu, kas apvienojum? ar E vitam?nu, lipoic sk?bi, apels?nu ekstraktu un cit?m akt?vaj?m sast?vda??m, dab?g? ce?? nov?r un samazina ?das novecoan?s paz?mes.

C vitam?ns (L askorb?nsk?be) pati akt?v?ka vitam?na C forma. Nejoniz?t? askorb?nsk?bes Lforma ar zemu pH l?meni (pH 2,5 3) iek?auta mikroemulsijas sist?m?, nodroina teicamu prepar?tauzs?kanos, saglab?jot savu biolo?isko aktivit?ti un stabilit?ti kosm?tisk? l?dzek?a uzglab?anaslaik?.

E vitam?ns taukos ??stos vitam?ns. Antioksidants, kam piem?t sp?c?gas novecoan?s paz?mju mazinoas ?pa?bas, aktiviz? ?das re?ener?an?s procesu.

Alfa lipolsk?be antioksidants, kas nov?r ?das boj?anos un novecoanu. C Vital proced?r? alfalipolsk?be nodroina ?das atjaunoan?s funkciju, ir pretiekaisuma iedarb?ba.

  • Biological triple antioxidant night protectorSERUM (T?RS VITAM?NS C) 15 ml + ACTIVE FLUID (ALFA LIPOSK?BE + VITAM?NS E) 30 ml Ide?la antioksidantu sist?ma, kur? apvienots t?rais C vitam?ns ar alfa liposk?bi un E vitam?nu, kas neitraliz? br?vo radik??u izrais?t?s prieklaic?gas novecoan?s paz?mes sejas un kakla ?dai, dekolt? zon?. Revolucion?rs antioksidantu sp?ks, kas atjauno ?du un padara to gludu.Lietojot seruma un flu?da l?dzekli, tiek noregul?ts ?dens l?dzsvars ?d?, sabalans?ta tauku dziedzeru darb?ba, regul?ti vielmai?as procesi audos,aktiviz?ta kolag?na sint?ze.L?dzeklim piem?t pretiekaisuma un re?ener?joa iedarb?ba. Samazin?s dzi??k?s rievas, izl?dzin?smaz?s grumbi?as, uzlabojas ?das strukt?ra, lietoan?s laik? redzams liftinga efekts.
  • Moisturizing protecting and antioxidant cream (normal/dry)Mitrinos antioksidantu kr?ms norm?lai un sausai sejas ?dai 50 ml ?paa formula, kas izstr?d?ta, lai atjaunotu nepiecieamo mitruma l?meni un aktiviz?ture?ener?an?s funkcijas norm?lai un sausai ?dai. L?dzeklis samazina iekaisuma, lob?anos, sausumaun kairin?juma iesp?jas pat ?oti jut?gai ?dai. Lietoanas rezult?t?: uzlabojas kolag?na sint?ze ?d?, saglab?jas ide?ls mitruma balanss, tiek sekm?ta re?ener?an?s (atjaunoan?s) funkcija.Ide?ls kr?ms, ko lietot pirms grima uzkl?anas. ?da izskat?s daudz jaun?ka, elast?g?ka unmirdzo?ka. Viegla tekst?ra, ?tri uzs?cas, neatst?jot taukainus traipus, l?dzeklim piem?t vieglsjasm?nu arom?ts.
  • Moisturizing protecting and antioxidant cream (dry/extreme dry) Mitrinos antioksidantu kr?ms sausai un ?oti sausai sejas ?dai 50 ml L?dzeklis, kas intens?vi r?p?jas par ?oti sausu un saguruu sejas ?du. B?tiskas ir kr?ma mitrino?s un atjaunojo?s funkcijas. Sast?v? eso? jojobas e??a padara ?du m?kstu un izl?dzina dzi??k?s m?misk?s grumbas. Lietoanas rezult?t?: ?da tiek mitrin?ta,atg?st tonusu un elasticit?ti, palielin?s ?nu aizsargsp?jas pret br?vajiem radik??iem, samazin? aps?rtums, tie nov?rsta t?ska.
  • Moisturizing protecting and antioxidant gel (oily/mixed)Mitrinoa antioksidantu eleja taukaina un jaukta tipa sejas ?dai 50 ml Viegla e??u nesaturoa eleja, kas mitrina ?du un padara to mat?tu. Piem?t antiseptiskas un poras savelkoas ?pa?bas, regul? lip?du izdal?anos.?da izskat?s jaun?ka, glud?ka un aizsarg?ta no vides kait?g?s ietekmes.
  • Eye Contour Acu kr?ms 15 ml Viegls, mitrinos kr?ms, kas samazina grumbi?as, nov?r t?sku un tumos lokus zem ac?m. Sast?v?ietilpst antioksidantu komplekss, kas bag?tin?ts ar kofe?nu. Ide?la skval?na, jojobas e??as, lecit?na koncentr?cija nodroina to, lai ?da tiktu aizsarg?ta no ?r?j?s vides ietekmes. Kr?ma lietoanas rezult?t? samazin?s grumbi?as, tiek nov?rsts mitruma zudumu un uztur?ta optim?la ?das elasticit?te, samazin?s tumie loki.?da acu zon? k??st starojoa, atjaunota, dzi?i mitrin?ta, k? ar? samazin?s noguruma paz?mes. Ide?ls l?dzeklis, lai sagatavotu acu zonu pirms grima uzkl?anas.
  • Tensor Flash Serums ar liftinga efektu 5 gb. x 1,2 ml Izsmalcin?ts antioksidantu serums, kam piem?t ?du izl?dzinoas un mitrinoas ?pa?bas. Tul?t?js liftinga efekts. Seruma lietoanas rezult?t? samazin?s m?misk?s grumbi?as, z?d noguruma paz?mes,pal?nin?s ?das novecoan?s process, paildzin?s dekorat?v?s kosm?tikas notur?ba,tiek kori??ts sejas ov?ls.