Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

C Vital antioksidantu proced?ra

Ekskluz?va sejas kopanas proced?ra, kuras pamat? ir dabiskie antioksidanti, kas uztur lip?du balansu, aizsarg? ?nas no oksidat?v? stresa (organisma nesp?ja tikt gal? ar apk?rt?j?s vides rad?tajiem ?nu bojo?t?jiem br?vajiem radik??iem), nostiprina asinsvadu sieni?as, padarot ?du vesel?gu un izl?dzinot t?s toni. Inovat?v?s kopanas pamat? ir ide?ls t?r? vitam?na C, E un lipolsk?bes balanss.

Rezult?t?:

  • Samazin?s grumbi?as.
  • Palielin?s ?das elasticit?te.
  • Aktiviz?jas un uzlabojas kolag?na sint?ze.

Akt?v?s vielas:

  • C vitam?ns (L askorb?nsk?be) pati akt?v?ka vitam?na C forma. Nejoniz?t? askorb?nsk?bes L forma ar zemu pH 2,5 3 l?meni iek?auta mikroemulsijas sist?m?, nodroinot teicamu prepar?ta uzs?kanos, saglab?jot savui biolo?isko aktivit?ti un stabilit?ti kosm?tisk? l?dzek?a uzglab?anas laik?..
  • Alfa lipolsk?be antioksidants, kas nov?r ?das boj?anos un novecoanu. C Vital proced?r? alfa lipolsk?be nodroina ?das atjaunoan?s funkciju, k? ar? aktiviz? p?r?jo antioksidantu efektivit?ti.

KAD IR NEPIECIEAMS VEIKT CVITAL PROCED?RU?

  1. Kad J?su ?da tiek pak?auta ilgstoas saules iedarb?bai.
  2. Kad ilgstou laiku pavad?t biroj?.
  3. Lai nov?rstu alkohola un tabakas negat?vo iedarb?bu.
  4. Lai samazin?tu stresa, noguruma, temperat?ru mai?as rad?t?s u.c. paz?mes.

Piem?rota gan sievieu, gan v?rieu sejas ?dai ar tonusa zudumu, novecoan?s un noguruma paz?m?m.

40Ls

56.91 EUR

atpaka? uz sarakstu