Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Lift Therapy proced?ra

Ekskluz?va profesion?l? programma, kas izstr?d?ta sejas ?das liftingam. Revolucion?r? formula apvieno hialuronsk?bi un sojas izoflavonu. Rezult?t? tiek uzlabots sejas ov?ls un ?das turgors (elasticit?te).Turgora zudumu rada kalog?na, elast?na un hialuronsk?bes zudums ?d?, - vielas, kas nodroina ?das elasticit?ti, tvirtumu un pal?dz saglab?t optim?lu mitruma l?meni. Gludas un z?dainas ?das pamat? ir vesel?ga ?nu strukt?ra, kur? notiekoie fiziolo?iskie procesi ir ide?l? balans?. Lift Therapy proced?ra iedarbojas ne tikai uz ?r?jo ?das sl?ni, bet ar? uz dzi??kajiem sl??iem, radot dab?go liftinga efektu.

Proced?ra paredz?ta sejas ?dai, kam nepiecieama intens?va mitrin?ana un kam rakstur?gs elasticit?tes zudums.

Iedarb?ba:

 • Atjauno un l?dzsvaro ?nu metabolismu un prote?nu sint?zi.
 • Mitrina un aktiviz? ?das ?pa?bu - uztur?t ?deni. (?das kapacit?te)
 • Nov?r ?das novecoan?s procesus.
 • Saglab? un form? sejas ov?lu.
 • Samazina grumbi?as.
 • Kori?? elasticit?ti zaud?juo kakla ?du un zoda l?niju.
 • ?da k??st gluda, stingra un starojoa.

Galven?s sast?vda?as, kas iek?autas proced?ras komponentos:

GATULINE koncentr?ts e??ainas konsistences ekstrakts, kas ieg?ts no d?rze?u spilantes (acmella olerace) virszemes da?as. is augs aug subtropu re?ionos, tam piem?t ?du model?joa sast?vda?a, kas stimul? dab?g?s liftinga ?pa?bas. Jauna ?du model?joa sast?vda?a, kas stimul? dab?g?s liftinga ?pa?bas. Darb?bas veids balst?s uz ?nu auganas stimul?anu, kas savuk?rt pal?dz restruktur?t ?das konfigur?ciju.

Geniste?ns (Sojas izoflavons) galvenais no sojas izoflavoniem, kas bag?t?gi tiek izmantots kosmetolo?ijas jom?. Pal?dz kontrol?t ?nu atjaunoan?s procesu, stimul? kolag?na raanos, k? rezult?t? ?da k??st elast?ga un izl?dzin?ta. Pateicoties sav?m antioksidanta ?pa?b?m, tas kav? ?das novecoan?s procesus.

Hialuronsk?be (lielmolekul?ra un mazmolekul?ra) darbojas gan ?das virsk?rt?, gan dzi??kajos sl??os, t?d? veid? garant?jot visas ?das strukt?ras intens?vu mitrin?anu.

ESSENSKIN - ?pas komponents, kas paredz?ts kakla ?das liftingam, papildus kalcija (stiprina starp?nu saites) un aminosk?bes avots ?dai.

KAD IZV?L?TIES LIFTINGA PROCED?RU?

 1. LIFTINGA proced?ru ir peredz?ta regul?rai lietoanai jebkur? gadalaik? un ieteicams turpin?t kursu veid?, l?dz piln?b? sasniegts v?lamais rezult?ts.
 2. K? profilaktisk? proced?ra, pirms ir izveidoju?s redzamas novecoan?s paz?mes, pirms un/vai p?c intens?vu di?tu kursa, kuru rezult?t? samazin?s ?erme?a kop?jais apjoms.
 3. Ikdien?, kad J?su ?da ir pak?auta stresa situ?cij?m.
 4. K? intens?va oka proced?ra, kad redzamas novecoan?s paz?mes, samazin?s ?das turgora l?menis un elasticit?te.
 5. K? uzturou sejas proced?ru p?c ?iru?iskaj?m proced?r?m, lai pagarin?tu ieg?to rezult?tu efektu. Var lietot p?c mezoterapijas proced?r?m, gan sejai, gan kakla ?dai, k? ar? p?c filleru un botul?na toksina injekcij?m.

57 EUR


atpaka? uz sarakstu