Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Vital Age Retinol sejas proced?ra

Intens?va un izsmalcin?ta pretgrumbu kopana.

Profesion?la sejas kopanas proced?ra, kas intens?vi iedarbojas uz grumbi??m un laika atst?taj?m izmai??m ?d?. Inov?cija skaistumkopan?, kur apvienota t?ra retinola un Q10 lab?k?s ?pa?bas. Tiei augst? akt?vo komponentu absorbcija ?d?, nodroina izcilus rezult?tus.

Iedarb?ba.

  • Samazina eso?s grumbi?as un nov?r prieklaic?gu ?das novecoanos.
  • Uzlabo kolag?na sint?zi.
  • Aktiviz? ?nu ener??tisko potenci?lu, nodroinot to norm?lu funkcion?anu un vairoanos.
  • Uzlabo ?das mitruma l?meni.

Akt?v?s vielas.

  • T?rais retinols (A vitam?ns) taukos ??stoais vitam?ns, kas nepiecieams vesel?gai ?dai. Ie?em noz?m?gu lomu ?nu re?ener?an?s proces?, k? ar? regul? keratiniz?cijas un kolag?na sint?zes procesu ?d?.
  • Koenz?ms Q10 nov?r ?nu oksid?ciju un sairanu, stimul? vitam?na E un hialuronsk?bes veidoanos. Uzlabo kolag?na sint?zi.

57.00 EUR

atpaka? uz sarakstu