Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

DespigmeN sejas proced?ra

Augstv?rt?ga un efekt?va pretpigment?cijas proced?ra.

K? par pamatu ?s l?nijas izstr?dei ir ?emti p?t?jumi, kuros mekl?ti efekt?vi l?dzek?i c??? pret hiperpigmet?ciju, kas rodas organism?, sare??tu biolo?isko procesu rezult?t?.

Iedarb?ba:

  • Tiek noregul?ts melan?na izstr?des process.
  • Intens?vi mitrina ?du, padarot to maigu un mirdzou.
  • Esoie pigmenta plankumi k??st gai?ki (zaud? intensit?ti).
  • Likvid? tumos plankumus.

Akt?v?s sast?vda?as:

Glabrid?ns ekstrakts, kas ieg?ts no lakricas saknes. Kav? melan?na sint?zi, kas atbild par ?das kr?su. Tam ir antioksidantu un pretiekaisuma iedarb?ba. 270 reizes sp?c?g?ks par askorb?nsk?bi (C vitam?nu), 60 reizes iedarb?g?ks par kojic sk?bi, 16 reizes akt?v?ks k? hidrohinons, bet neskatoties uz ? ekstrakta efektivit?ti, tas nenodara nek?dus boj?jumus ?nu genofondam.

Dz?rvenes ekstrakts - kav? melan?na sint?zi, samazina tiroz?na (piedal?s melan?na sint?zes proces?) aktivit?ti, sp?j absorb?t ultravioleto staru tipu B.

Kojic sk?bes dipalmit?ts daudz stabil?ks, maz?k pak?aujas siltuma, gaismas un sk?bek?a iedarb?bai nek? kojic sk?be (?du balinos komponents), kas ?tri oksid?jas un zaud? sp?ju balin?t.

no 35Ls

no 49.80 EUR

atpaka? uz sarakstu