Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

CELLU-ATTACK proced?ra

Anti-celul?ta proced?ra probl?mzon?m

Jaun?k?s paaudzes ?erme?a kopanas proced?ra, kur? iek?auti inovat?vi komponenti, kas efekt?vi samazina celul?tu, aktiviz? limfodren?as procesu un veicina ?erme?a apjoma samazin?anos, k? ar? padara ?du tvirt?ku un elast?g?ku.

Iedarb?ba.

  • Samazina taukaudu sabl?v?jumus, kas rakstur?gi celul?ta skartaj?m zon?m.
  • Veicina limfas atteci, kas uzkr?jas starp?nu telp? celul?ta skartaj?s zon?s.
  • Aktiviz? mikrocirkul?cijas procesus, k? rezult?t? samazin?s taukaudu uzkr?jumi.
  • Regul? asinsvadu caurlaid?bu.
  • Nostiprina asinsvadus.
  • Uzlabo elasticit?ti un tonusu taj?s ?erme?a da??s, kur rakstur?gas smagas celul?ta paz?mes.

Akt?v?s sast?vda?as.

  • J?ras a??u ekstrakts satur augstu biolo?isk? joda koncentr?ciju, viegli uzs?cas, stimul? lip?du sadal?an?s procesu, samazinot taukaudus.
  • L karnit?ns dab?gs komponents, kas atrodas ?d?, kas ?nu metabolisma reakcij?s ener?ijas ieg?anai izmanto lipoc?dus. Palielinoties L-karnit?na daudzumam organism?, aktiviz?jas vielmai?as procesi, samazin?s taukaudu apjomi, ?da tiek intens?vi toniz?ta.
  • Kofe?ns sp?c?gs inhibitors lipo?en?zes proces?, ?e? taukaudus, t?d?l?ji samazina lip?du uzkr?anos adipoc?tos.
  • V-toniks nodroina svaigu un relaks?jou arom?tu. 100% ?terisko e??u mais?jums, kas iek?auj sev? t?das e??as, k? citronu, lavandas, cipreses un piparm?tras.

30 Ls

42.69 EUR

atpaka? uz sarakstu