Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

BODY LIFTER proced?ra

Liftinga proced?ra probl?mzon?m

Revolucion?r? ?erme?a kopanas proced?ra, kuras rezult?t? ?da atg?st tvirtumu, elasticit?ti un tonusu. Paredz?ta ?erme?a ?das model?anai p?c di?t?m, gr?tniec?bas, liposakcijas, s?doa darba un citiem ?erme?a ?das elasticit?ti ietekm?joiem faktoriem, kas samazina turgora l?meni ?d?. Body Lifter l?nijas produktos ir izmantoti jaun?kie vispasaules atkl?jumi ?erme?a kopanas koncepcij?, kas pal?dz saglab?t ?du gludu un elast?gu.

Iedarb?ba.

 • Aktiviz? ?das re?ener?an?s procesus, pal?dz atg?t elast?bu un stingrumu.
 • Saglab? un uztur rezult?tus p?c liposakcijas.
 • Nov?r prieklaic?gu ?das elasticit?tes zudumu.
 • Stimul? kolag?na veidoan?s procesu.
 • Pie?ir ?dai tonusu, elasticit?ti un dzi?i mitrina.
 • Toniz? audus.

Akt?v?s sast?vda?as.

 • Papaijas ekstrakts meh?niskais un enz?mais p?lings, kas noloba atmiru?s ?nas, pal?dz ?dai saglab?t dab?go PH l?meni, piem?t keratol?tiskas (nov?r ?das nepiln?bas, ??dina p?rragojoos ?das sl?ni) ?pa?bas.
 • ?frikas kig?lijas (desukoka) ekstrakts piem?t ?oti efekt?vas liftinga ?pa?bas.
 • Ziepjkoka (Quillaja Saponaria) ekstrakts piem?t mitrinoas un aizsargfunkciju aktiviz?joas ?pa?bas, dod ?dai gludumu un elast?bu, uzlabo tekst?ru.
 • Kafijas pupi?u e??a piem?t pretnovecoan?s ?pa?bas, dod tvirtumu un elasticit?ti.
 • Jojobas e??a padara ?du m?kstu un gludu.

30 Ls

42.69 EUR

atpaka? uz sarakstu