Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Retinola kosm?tika

Intens?va un izsmalcin?ta pretgrumbu kopana

Profesion?li sejas kopanas l?dzek?i, kas intens?vi iedarbojas uz grumbi??m un laika atst?taj?mizmai??m ?d?. Inov?cija skaistumkopan?, kur apvienota t?ra retinola un Q10 lab?k?s ?pa?bas.Tiei augst? akt?vo komponentu absorbcija ?d?, nodroina izcilus rezult?tus. Kosm?tiskie l?dzek?i paredz?ti saus?m, trausl?m ?d?m, kam ir grumbi?as, m?misk?s l?nijas.

Iedarb?ba.

  1. Samazina eso?s grumbi?as un nov?r prieklaic?gu ?das novecoanos.
  2. Uzlabo kolag?na sint?zi.
  3. Aktiviz? ?nu ener??tisko potenci?lu, nodroinot to norm?lu funkcion?anu un vairoanos.
  4. Uzlabo ?das mitruma l?meni.

T?rais retinols (A vitam?ns).

Retinols taukos ??stoais vitam?ns, kas nepiecieams vesel?gai ?dai. Ie?em noz?m?gu lomu ?nure?ener?an?s proces?, k? ar? regul? keratiniz?cijas un kolag?na sint?zes procesu ?d?.

Koenz?ms Q10 nov?r ?nu oksid?ciju un sairanu, stimul? vitam?na E un hialuronsk?besveidoanos. Uzlabo kolag?na sint?zi.

?s l?nijas ietvaros klientiem tiek pied?v?ti 4 kosm?tiskie l?dzek?i:

  • Wrinkle attack day Pretgrumbu dienas kr?ms 50 ml Galven?s kr?ma sast?vda?as ir retinola palmit?ts un jaun?ko tehnolo?iju atkl?jums skaistumkopan? perlamutra pigmenti, k? rezult?t? izl?dzin?s sejas ?das tonis, t? k??st mirdzoa un maiga.
  • Wrinkle Attack night Pretgrumbu nakts kr?ms 50 ml Novatoriskais akt?vo komponentu sast?vs nodroina kolag?na sint?zi, aktiviz? ?nu atjaunoan?s procesu, atjauno saguruu ?du ar novecoan?s paz?m?m.
  • Wrinkle Attack Pearls Pretgrumbu serums kapsul?s 30 gb. Serums stimul? ?nu atjaunoan?s un veidoan?s procesus epiderm?. Nov?r prieklaic?gu ?dasnovecoanos, k? ar? samazina radu?s grumbi?as un m?mikas l?nijas.
  • Eye Wrinkle Attack Pretgrumbu serums acu zonai 15 ml Sast?v? eso?s akt?v?s vielas: retinols un Q10, nov?r: novecoan?s paz?mes, samazina m?misk?s grumbi?as un padara mirdzou un vesel?gu ?du ap ac?m.