Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Sejas ?das liftingam

Liftings sejas un kakla ?dai. Ekskluz?vi sejas kopanas l?dzek?i, kas izstr?d?ta sejas ?das liftingam.

  1. Atjauno un l?dzsvaro ?nu metabolismu un prote?nu sint?zi.
  2. Mitrina un aktiviz? ?das ?pa?bu - uztur?t ?deni.
  3. Nov?r ?das novecoan?s procesus.
  4. Saglab? un form? sejas ov?lu.
  5. Kori?? elasticit?ti zaud?juo kakla ?du un zoda l?niju.

GATULINE koncentr?ts jauna ?du model?joa sast?vda?a, kas stimul? dab?g?s liftinga ?pa?bas

Geniste?ns (Sojas izoflavons) pal?dz kontrol?t ?nu atjaunoan?s procesu, stimul? kolag?na raanos, k? rezult?t? ?da k??st elast?ga un izl?dzin?ta. Kav? ?das novecoan?s procesus.

Hialuronsk?be intens?va mitrin?ana ?das virsk?rt? un dzi??kajos sl??os. Kosm?tisko l?dzek?u sast?v? iek?auta gan lielmolekul?ra, gan mazmolekul?ra hialuronsk?be, kas nodroina intens?vu ?das mitrin?anu visos ?das sl??os.

ESSENSKIN (?pas komponents, kas paredz?ts kakla ?das liftingam) papildus kalcija (stiprina starp?nu saites) un aminosk?bes avots ?dai.

Kosm?tiskie l?dzek?i, kas iek?auti Lift Therapy s?rij? paredz?ti ?dai, kas zaud?jusi savu elasticit?ti. Viegl?s tekst?ras kr?mi piem?roti visiem ?das tipiem.

  • Force Lift Day SPF 20 Dienas emulsija 50 mlJaun?k?s paaudzes z?dainas tekst?ras emulsija, kas rada t?l?t?ju liftinga efektu. Nodroina aizsardz?bu pret UVA un UVB stariem visas dienas garum?.
  • Night Firming Serum Nakts serums 30 ml Jaun?k?s paaudzes nakts serums, kas atjauno ?das elasticit?ti. GATULINE koncentr?ts stimul? ?das dab?go re?ener?an?s procesu, k? ar? aktiviz? kolag?na un elast?na izstr?di.Geniste?ns sekm? zaud?t? ?das bl?vuma atg?anu.
  • Performance neck solution Liftinga kr?ms kaklam un pazodei 50 ml Kr?ms, kas paredz?ts kakla un pazodes ?das nostiprin?anai. Formula ar dabisko liftinga efektu, kuras sast?v? ir ESSENSKIN, kalcijs un aminosk?bes, nodroina restruktur?jou darb?bu un aktiviz? ?nu vielmai?u
  • Intensive Lift Contour Kr?ms acu un l?pu kont?r?m 15 ml Kr?ma formul? iek?aut?s sast?vda?as: Snap-8, Botoksam l?dz?ga viela, pept?ds, kas rada liftingaefektu, izl?dzina sejas ?du par ac?m un l?p?m.