Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Jut?gai sejas ?dai
Hidroterapija sejas ?dai.
Periodisku zin?tnisko mekl?jumu rezult?t?, atrodot piem?rotus komponentus, arom?tus un sabalans?tu recepti, ir radusies s?rija Soft Derm. Kosm?tisko l?dzek?u sast?v? ir iek?auts unik?ls term?lais ?dens, kas ?pai piem?rots jut?gas sejas ?das kopanai, kurai rakstur?gs mitruma zudums, kuperoze, samazin?ta ?das barjerfunkcija. Pateicoties sast?vam, visi kosm?tiskie l?dzek?i ir hipoaler?iski.
Iedarb?ba.
  1. Nomierina aps?rtuu, trauksmainu ?du.
  2. Intens?vi mitrina sausu, trauslu sejas ?du.
  3. Aktiviz? ?das re?ener?an?s procesus.
  4. Nostiprina asinsvadu sieni?as.
Akt?v?s vielas.
Term?lais ?dens piem?t nomierinoas un ?rstnieciskas ?pa?bas. Satur ?das akt?v?s vielas, kas ir ?pai svar?gas sejas ?das kopanai: n?trija hlor?du, kaciju, magniju u.c.
Aloe Vera piem?t ?du mitrinoas, m?kstinoas, nomierinoas, atsvaidzinoas un pretiekaisuma
?pa?bas.
Kaperu ekstrakts ieg?ts no kapera auga pumpuriem. Piem?t nomierinoa un pretiekaisuma darb?ba.
Piena prote?ni sniedz ?das atjaunoanai nepiecieam?s aminosk?bes, m?kstina, mitrina un aizsarg? ?du, aktiviz? kolag?na sint?zi un uzlabo ?das elsaticit?ti.
  • Sensitive Cleanser Att?roa eleja 115 ml G?lveida konsistences att?r?t?js, kas paredz?ts jut?gas sejas ?das kopanai. Sabalans?tais elejas sast?vs, kura pamat? ir term?lais ?dens un dab?gie komponenti bez konservantiem, ide?li piem?rots ?oti sausas, jut?gas, pat iekaisuas ?das att?r?anai.
  • Aqua Defense Nomierinos, mitrinos sejas toniks 125 ml Intens?vi toniz? un mitrina jut?gu, sakairin?tu ?du, aktiviz? re?ener?an?s un atvese?oan?s procesus, radot pat?kamu svaiguma saj?tu.
  • Intensive Defense 8 SPF Nomierinoa dienas emulsija 50 ml Nomierinoa emulsija, kas aizsarg? ?du no ?r?j?s vides faktoriem un saules stariem.Emulsija mitrina, nomierina, samazina aps?rtumu un niezi, k? ar? atjauno jut?gu sejas ?du.
  • Soft Repare Atjaunojos sejas kr?ms 50 ml Kr?ms paredz?ts lietoanai nakt?, kas ir ide?ls br?dis ?das atjaunoanai un relaks?cijai.Kr?ms atjauno, no?em aps?rtumu, nomierina, mitrina un baro sejas ?du, k? ar? nostiprina asinsvadu sieni?as. Nodroina jut?gu ?du ar t?l?t?ju komforta saj?tu, padarot to m?kstu, elast?gu un mirdzou.