Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Problem?tiskai sejas ?dai

Att?r?ta, mitrin?ta un mat?ta sejas ?da.

Atache, l?deris zin?tnisk?s kosm?tikas izstr?des jom?, pied?v? inovat?vus, efekt?vus risin?jumus taukainas, problem?tiskas ?das un aknes skartas ?das kopan?. Lietojot Oily Skin produktus:

  1. ?da tiek dzi?i att?r?ta un mitrin?ta.
  2. Tiek regul?ts lip?du izdal?an?s process.
  3. Samazina aps?rtumu un iekaisumu.
  4. Nodroina svaigu un mat?tu izskatu sejas ?dai.

At?v?s vielas.

Cinka PCA nov?r mikrobu infekcijas pateicoties sav?m antispetiskaj?m ?pa?b?m. Enz?ms, kas stimul? sebum raoanu un t? sekr?ciju no tauku dziedzeri.

Hlorkesid?na diglukon?ts efekt?vs antibakteri?ls l?dzeklis. Nov?r mikroorganismu izplat?anos audos.

Alanto?ns molekula ar savelkou un keratol?tisku iedarb?bu. Uzlabo ?das mitruma piesais?tanas sp?jas, kas ?pai nepiecieams dehidr?tai ?dai, aktiviz? br??u dz?anas procesu.

Salicilsk?be viegla organisk? sk?be, kas ??dina lip?dus un nov?r poru aizs?r?jumus.

  • Cleansing gel Att?roa eleja sejai 115 ml Dzi?i att?roa eleja ikdienas lietoanai, paredz?ta taukainai ?dai un ?dai ar akni. Lietoanas rezult?t? samazin?s tauku izdal?an?s un taukainais sp?dums, tiek nov?rsta iekaisuma iesp?ja.Samazin?s stafilokoku infekcijas iesp?jam?ba, tiek nov?rsti sastr?gumi por?s, samazin?s lip?du izdal?an?s, ir nomierinoa iedarb?ba, k? ar? tiek pa?trin?ts ?das dz?anas process.
  • Purifying mask Att?roa sejas maska 100 ml Inovat?va sejas maska, kas l?dzsvaro un att?ra taukainu problem?tisku ?du. Ir antibakteri?la un antiseptiska iedarb?ba.
  • Balancing cream I Kr?ms ?dai ar akne 50 ml Netaukains, mitrinos sejas kr?ms, kas paredz?ts problem?tiskai sejas ?dai ar akne.Atjauno ?du aknes skartaj?s zon?s, pal?dz saglab?t norm?lu PH l?meni, normaliz? tauku sekr?ciju, piem?t pretiekaisuma darb?ba, nomierina aps?rtuu, iekaisuu ?da, padara ?du viegli mat?tu.
  • Balancing Cream II Kr?ms taukainai sejas ?dai 50 ml Ekskluz?va izv?le taukainas ?das kopanai. Pateicoties ide?lajai akt?vo sast?vda?u kombin?cijai, kr?ms regul? tauku sekr?ciju un mitruma balansu ?d?.Pat?kams, svaigs arom?ts, viegla tekst?ra. Saaurin?s poras, ?da k??st svaiga un viegli mat?ta.
  • Specifics Solutions Intens?vi dzied?joa eleja 15 ml Caursp?d?gs eleja, kas paredz?ta lok?lai lietoanai iekaisuaj?m ?das viet?m. Piem?t sp?c?gas att?roas ?pa?bas, k? rezult?t? tiek nov?rsta p?t?u veidoan?s.Likvid? ?das aps?rtumu. Ilgstoas lietoanas rezult?t? uzlabojas ?das tonuss un tekst?ra, ?da k??st t?ra un starojoa.