Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Guinot kosm?tika

Hydradermie - dzi?? mitrin?ana un joniz?cija 90 min. - 50 EUR

Jaun?k?s paaudzes tehnolo?iju proced?ra sejas ?das atjaunoanai un da?du probl?mu risin?anai bezadatu mezoterapija!

Individu?li piemekl?tu elejveida serumu ?tr?ka un dzi??ka ievad?ana jebkuram ?das tipam. Eksluz?va skaistumkopanas metode, kuras laik? ?da k??st gluda, mirdzoa, k? ar? tiek bag?tin?ta ar sk?bekli.

Hydradermie Lift 90 min. 50 EUR

Sejas vaibtus nostiprinoa proced?ra, toniz? sejas musku?us un nekav?joties sniedz ilgstou un ac?mredzamu liftinga efektu. Proced?ras laik? tiek veikta limfodren?a, kuras iedarb?b? tiek izvad?ti toks?ni, uzlabojas sejas ?das kr?sa, notiek iedarb?ba uz zem?das musku?iem, nostiprinot sejas un kakla ?du. Proced?ra piem?rota visiem sejas ?das tipiem 30+.

Hydradermija Lift express 30 min. 30 EUR

Proced?ra veicama kursa veid? lab?ka rezult?ta sasnieganai. Uzturo? proced?ra nepiecieama 1xm?nes?.

Beaute neuve 60 min. 43 EUR

Dubultais p?lings ar aug?sk?b?m un t?ru C vitam?nu ?das ?nu atjaunojoa proced?ra. Aug?sk?bes veic maigu p?lingu, bet C vitam?ns stiprina kapil?rus, rao kolag?nu, sekm? sk?bek?a un bar?bas vielu pieg?di, samazina pigment?cijas plankumus un padara sejas ?du gai?ku, t? atg?st vesel?gu mirdzumu.

Liftosome 60 min. 45 EUR

Proced?ra sejai ar liftinga efektu. ?pai izstr?d?ta, lai c?n?tos ar iez?m?m, kas rakstur?gas nobrieduai ?dai. Pastiprina sejas jaunekl?go izskatu, nogludina maz?s m?mikas grumbi?as, model? sejas kont?ras, toniz? sejas musku?us un nostiprina ?du. Balst?ta uz apels?nu ekstraktu, A un C vitam?nu, kolag?nu, term?l?s maskas stimul?jo? iedarb?ba dod ener?iju un re?ener? ?du.

Aromatic 60 min. 40 EUR

Proced?ra sejai ar ?teriskaj?m e???m un augu koncentr?tiem atbr?vo no sasprindzin?juma k? sejas, t? ar? visa ?erme?a musku?us. T? sniedz dv?selei mieru, ?dai - skaistumu! 100% manu?la un dab?ga proced?ra, ar akupres?ras un austrumu mas?as elementiem. Relaks? pr?tu un atjauno ?das aizsargsl?ni, nomierina, mitrina, padara to samtaini m?kstu un gludu.

Kosmetologs, kas pied?v? ?s proced?ras, labpr?t atbild?s uz J?su jaut?jumiem: Sigita 29 213 122