Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Excellence sejas proced?ra

ATACHE Laboratories pied?v? EXCELLENCE programmu sejas kopanai ekskluz?va, profesion?la pretnovecoan?s (anti-age) programma, kuras komponentu akt?v?s sast?vda?as ir ?pai izmekl?tas un iedarbojas uz tr?s sl??iem, kas veido ?das strukt?ru ?nas, starp?nu matrica un epiderma.

Profesion?l?s kosm?tikas pied?v?jum? esoie komponenti NESATUR PARAB?NUS!

Ieguvumi, veicot EXCELLENCE PROCED?RU:

  1. Pal?dz saglab?t sejas ?du ilgstoi jaunu, aizkav? ?nu novecoan?s procesu, pasarg?jot hromosom?s esoos telom?rus un stimul?jot telomer?zes produc?anos
  2. Paildzina korektu un prec?zu ?nu funkciju norisi
  3. Pasarg? un atauno ?nu DNS. Iedzimt? transmisija
  4. Nostiprina ?das ekstracelul?ro matricu (Kolag?ns, Elast?ns un Hialuronsk?be)
  5. Stimul? kolag?na produkciju un fibroblastu re?ener??nos
  6. Regul? ?das mitrin?anu caur ?nu ?dens kan?liem (prote?niem) akvapor?ns4 un klaud?ns1
  7. Nodroina oligoelementu (kalcijs, magnijs, cinks) iesaisti ?nas kvalitat?v? atjaunoan?s proces?
  8. Padara ?du gludu, piln?gu, m?kstu, mitrin?tu un starojou, atjauno iepriek zuduo ?das kvalit?ti.

Akt?v?s sast?vda?as, kas sekm? telomer?zi ?nas iekpus?:

Vitasource - ekstrakts no Baik?la ?iverenes (Scutellaria Bacalensis Georgi) telomer?zes produkcijas aktivators, kav? fibroblastu novecoan?s procesu, sekm? ?nu jaun?bas atg?anu, ?da k??st gluda un elast?ga.

PHYTESSENCE HOLYHERB - sv?t? auga (Eridiction Californicum) ekstrakts. Uzlabo un pasarg? DNS, izmantojot ?nas funkcijas, kas nodroina ide?lu ?en?tisko transmisiju ?nu dal?an?s proces?, t?d? veid? paildzinot ?nas dz?ves laiku.

Akt?v?s sast?vda?as, kas sekm? telomer?zi ?rpus?nas matric?:

??stoais kolag?ns visizplat?t?kais un vissvar?g?kais ?das saistaudu prote?ns. Tas paaugstina ?das tvirtumu un nodroina augstu mitruma l?meni ?d?.

Sojas glikopept?di augtas t?r?bas kolag?na I sint?zes aktivators, kas paaugstina koncentr?ciju ?rpus?nu matric?, padarot ?du gludu, vesel?gu un jaunu.

J?ras elast?ns prote?ns, kam piem?t struktur?las ?pa?bas, kas pal?dz ?dai atg?t elasticit?ti, kas z?d ?das novecoan?s laik?. Restruktur?joa, nostiprinoa iedarb?ba.

Kalcijs - oligoelements, kas stimul? ?nas re?ener?anos un nodroina ?das ?nu lip?d?s barjeras aizsargfunkciju. Sekm? keratinoc?tu prolifer?ciju (jaunu veidoanos) un diferenci?ciju (sadal?an?s).

Magnijs pamata oligoelements, kas pal?nina ?das novecoan?s procesu. Stimul? procesus ?d?, kas nodroina ide?lu elasticit?ti un pietiekamu mitruma l?meni, sagalb?jot ?dai vesel?gu izskatu.

PCA pirolidona karboksilsk?be veido 15% no ?das dab?g? mitrino? faktora. PCA ir noz?m?ga loma ?das atvese?oan?s proces? un mitruma l?me?a nodroin?an?.

Kavi?ra ekstrakts bag?t?gs fosfolip?du un fosfoprote?nu komplekss, kas stimul? ?nu re?ener?ciju, vizu?li uzlabojot ?das toni, tvirtumu un elasticit?ti.

Akt?v?s sast?vda?as, kas sekm? telomer?zi epidermas sl?n?:

Keram?du komplekss toniz? un nostiprina ?das lip?du barjeru, k? rezult?t? tiek nov?rsts mitruma zudumus, sekm?jot pat?kamu komforta l?meni ?das virsk?rt?.

Hialuronsk?bes mikrosf?ras hialuronsk?bes molekulas, kam piem?t sp?c?gas mitrinoas ?pa?bas. Non?kot saskar? ar ?du, notiek mikrosf?ru rehidrat?cija, palielinot to ajomus 30mit k?rt?gi un piepildot dzi??s un virspus?j?s krunci?as, samazinot to dzi?umu.

50 Ls

71.14 EUR