Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Excellence

Jaun?kie p?t?jumi kosmetolo?ij? iet l?dzi laikam. 21. gadsimta aktualit?te ir telom?ri un p?t?jumi par un ap tiem. Ar? ATACHE Laboratories ir viekui plaus un apjom?gus p?t?jumus, kuru rezult?t? ir tapusi jaun? EXCELLENCE kosm?tisko l?dzek?u l?nija, kas iek?auj 3 produktus klientiem ikdienai, m?jas lietoanai un kompleksu sejas kopanas proced?ru profesion?lai lietoanai skaistumkopanas salon?, kas sast?v no 6 komponentiem un iek?aut 2 mas?as tehnikas.

Skaistumkopan? ATACHE Laboratories ir izstr?d?jui p?t?jumus par akt?vaj?m sast?vda??m, kas aktiviz? telomer?zes produkciju tr?s sl??os gan ?nas iekpus?, gan starp?nu matric?, gan dermas aug?j? sl?n?.

AKT?V?S SAST?VDA?AS, KAS SEKM? TELOMER?ZI ?NAS IEKPUS?:

 • Vitasource - ekstrakts no Baik?la ?iverenes (Scutellaria Bacalensis Georgi) telomer?zes produkcijas aktivators, kav? fibroblastu novecoan?s procesu, sekm? ?nu jaun?bas atg?anu, ?da k??st gluda un elast?ga.
 • PHYTESSENCE HOLYHERB - sv?t? auga (Eridictyon Californicum) ekstrakts. Uzlabo un pasarg? DNS, izmantojot ?nas funkcijas, kas nodroina ide?lu ?en?tisko transmisiju ?nu dal?an?s proces?, t?d? veid? paildzinot ?nas dz?ves laiku.

AKT?V?S SAST?VDA?AS, KAS SEKM? TELOMER?ZI ?RPUS?NAS MATRIC?:

 • ??stoais kolag?ns visizplat?t?kais un vissvar?g?kais ?das saistaudu prote?ns. Tas paaugstina ?das tvirtumu un nodroina augstu mitruma l?meni ?d?.
 • Sojas glikopept?di augtas t?r?bas kolag?na I sint?zes aktivators, kas paaugstina koncentr?ciju ?rpus?nu matric?, padarot ?du gludu, vesel?gu un jaunu.
 • Kavi?ra ekstrakts bag?t?gs fosfolip?du un fosfoprote?nu komplekss, kas stimul? ?nu re?ener?ciju, vizu?li uzlabojot ?das toni, tvirtumu un elasticit?ti.

AKT?V?S SAST?VDA?AS, KAS SEKM? TELOMER?ZI EPIDERMAS SL?N?:

 • Keram?du komplekss toniz? un nostiprina ?das lip?du barjeru, k? rezult?t? tiek nov?rsts mitruma zudumus, sekm?jot pat?kamu komforta l?meni ?das virsk?rt?.
 • Aqua-osmoline - att?r?ts maizes koka (Ceratonia Siliqua) s?klu ekstrakts, kas ir bag?t?gs aminosk?bju un pept?du avots. Uzlabo ?das toni un sekm? norm?la mitruma l?me?a uztur?anu ?d?, aktiviz?jot prote?nu akvapor?na-4 un klaud?na-1 darb?bu.

EXCELLENCE sejas kopanas l?dzek?u lietoanas ieguvumi.

 1. Pal?dz saglab?t sejas ?du ilgstoi jaunu, aizkav? ?nu novecoan?s procesu, pasarg?jot hromosom?s esoos telom?rus un stimul?jot telomer?zes produc?anos.
 2. Paildzina korektu un prec?zu ?nu funkciju norisi.
 3. Pasarg? un atauno ?nu DNS. Iedzimt? transmisija.
 4. Nostiprina ?das ekstracelul?ro matricu (Kolag?ns, Elast?ns un Hialuronsk?be).
 5. Stimul? kolag?na produkciju un fibroblastu re?ener?anos.
 6. Regul? ?das mitrin?anu caur ?nu ?dens kan?liem (prote?niem) akvapor?ns4 un klaud?ns1.
 7. Nodroina oligoelementu (kalcijs, magnijs, cinks) iesaisti ?nas kvalitat?v? atjaunoan?s proces?.
 8. Padara ?du gludu, piln?gu, m?kstu, mitrin?tu un starojou, atjauno iepriek zuduo ?das kvalit?ti.

Precision Touch - Koncentr?ts pretgrumbu l?dzeklis lok?lai lietoanai

Efekt?vs l?dzeklis, kas aizpilda grumbi?as, izl?dzina ?du, padarot to gludu un elast?gu, rezult?ts redzams uzreiz p?c uzkl?anas un saglab?jas ilgstoi. Jaun?ka akt?vo komponentu formula nodroina efekt?vu grumbi?u aizpild?anu, ?da k??st tvirta. 3D tehnolo?ija, kas iek?auta aj? l?dzekl?, nodroina grumbu aizpild?anas un izl?dzin?anas procesu, s?kot no virs?das l?dz pat dzi??kajiem dermas sl??iem. T? pamat? ir 3 akt?v?s sast?vda?as, kas samazina un aizpilda grumbi?as: hialuronsk?bes mikrosf?ras, LIFTONIN-XPRESS (Biopolim?rs) un saules gaismu atstarojoi pigmenti Soft Focus.

Iedarb?ba, ko sniedz hialuronsk?bes mikrosf?ras, piepilda dzi??s un virspus?j?s krunci?as, samazinot to dzi?umu, iedarbojoties gan uz ?das virsk?rtu, gan uz dzi??kajiem sl??iem.

?pai izstr?d?t? formula LIFTONIN-XPRESS iek?auj 3 biopolim?rus un veido 3D t?klu, kas ?d? rada dabisku nostiprinou un l?dzenas, gludas ?das efektu.

Kr?ma 3D iedarb?bu papildina E vitam?ns ar sav?m antioksidanta ?pa?b?m, k? rezult?t? ?da tiek aizsarg?ta no br?vo radik??u iedarb?bas, kas ir viens no ?das novecoan?s procesu pa?trin?t?jiem.

Soft Focus mikropigmenti sekm? gaismas atstaroanos, k? rezult?t? ?da ieg?st vienm?r?gu, vesel?gu toni.

?pai izmekl?t?, z?dain? kr?ma tekst?ra sniedz ?dai neatk?rtojamas izj?tas, padarot to mirdzou un gludu. ?paais aplikators rada iesp?ju uzkl?t kr?mu konkr?ti uz t?m zon?m, kuras pak?autas grumbi?u veidoan?s procesam sejas, kakla, dekolt? ?da.

Advanced Repair Cream - re?ener?jos sejas kr?ms lietoanai vakaros

Ekskluz?vs sejas ?das kopanas kr?ms ar anti-age ?pa?b?m, kas inten?vi iedarbojas nakt? un sniedz atbalstu dabiskaj? ?das atjaunoan?s laik?, rezult?t? tiek aktiviz?ts re?ener?an?s process un norit dzi??s atjaunoan?s process.

Jaun?ko zin?tnisko p?t?jumu rezult?t? ieg?t?s akt?v?s sast?vda?as Vitasource telomer?zes produkcijas aktivators un PHYTESSENCE HOLYHERB atjauno un pasarg? DNS, pal?nina ?nu novecoan?s procesu un sekm? to atjaunoanos nakts laik?.

Paral?li ?m akt?vaj?m sast?vda??m, kr?m? iek?auti sojas glikopept?di, kas sekm? augtas t?r?bas kolag?na I sint?zi, rezult?t?, paaugstinot kol?g?na koncentr?ciju ?rpus?nu matric?, padarot ?du gludu, vesel?gu un jaunu. Vienlaic?gi tiek izl?dzin?ts ar? ?das mikroreljefs, samazin?s grumbi?u dzi?ums.

Keram?du kompleksstoniz? un nostiprina ?das lip?du barjeru, k? rezult?t? tiek nov?rsts mitruma zudumus, sekm?jot pat?kamu komforta l?meni ?das virsk?rt?, lielmolekul?ra hialuronsk?be nodroina intens?vu ?das mitrin?anu epidermas sl?n? gan ?stermi??, gan ilgtermi??.

Kam?r j?s gu?at, pat?kamais arom?ts un viegl? tekst?ra, kas garant? mirkl?gu kr?ma uzs?kanos, iek?auj j?su ?du pat?kam?s un unik?l? saj?t?s.

Cellular Regeneration Day - re?ener?jos dienas kr?ms sejas ?dai SPF 15

Izsmalcin?t? kr?ma formula sast?v no r?p?gi atlas?t?m jaun?m sast?vda??m, kas paildzina ?das jaun?bu, jo galven? kr?ma iedarb?ba norit ?nu l?men?. Dienas kr?ma formulas sast?v? iek?auti ?di ?oti akt?vi komponenti:

Jaun?k?s paaudzes akt?v? sast?vda?a Vitasource - ekstrakts no Baik?la ?iverenes ir telomer?zes produkcijas aktivators, pal?nina novecoan?s procesus, aktiviz? ?nu dal?an?s procesu, k? rezult?t? uzlabojas fibroblastu funkcion?ana un ?da k??st par 10 gadiem jaun?ka; PHYTESSENCE HOLYHERB - sv?t? auga ekstrakts atjauno un pasarg? DNS, uzlabo ?nu darb?bu, sekm?jot prec?zas p?rmantot?s inform?cijas nodoanu to dal?an?s proces?, rezult?t? tiek pagarin?ta ?das ?nu korekta, ilgstoa funkcion?ana.

Kr?ma sast?v? iek?aut? akt?v? sast?vda?a Aqua-osmoline - att?r?ts maizes koka s?klu ekstrakts, kas ir bag?t?gs aminosk?bju un pept?du avots, uzlabo ?das toni un sekm? norm?la mitruma l?me?a uztur?anu ?d?. ??stoais kolag?ns paaugstina ?das tvirtumu un stimul? kolag?na sint?zi. ?da k??st gluda, dzi?i mitrin?ta un vesel?ga.

? kr?ma viegl? tekst?ra sekm? vieglu un ?tru uzs?kanos ?da, garant?jot tul?t?ju komforta saj?tu un pasarg?jot sejas ?du no UVA un UVB saules stariem.