Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Weyergans vakuummas?as proced?ra sniedz iesp?ju c?n?ties ar da?d?m ?erme?a un sejas ?das probl?m?m.

  • ?rst? celul?tu un samazina ?erme?a apjomu,
  • veido ?erme?a formas, nostiprinot saistaudus un uzlabojot ?das elast?bu,
  • labv?l?gi iedarbojas uz limfas pl?smu un izvada no ?erme?a vielmai?as galaproduktus,
  • sekm? ?tr?ku ?das re?ener?cijas procesu,
  • mazina t?sku,
  • pal?dz atsl?bin?t saspringtu muskulat?ru.

Vakuummas?as laik? stikla kolba piek?aujas ?dai, t? tiek piepacelta un mas?ta, meh?niski tiek ?eltas tauku ?nas.

Mas?as laik? ar da?das intensit?tes negat?vu spiedienu notiek sp?c?ga iedarb?ba uz ?du un zem?das tauku sl?ni.

Pa?trin?s vielmai?a un asinsrite, tiek stimul?ta elast?na un kolag?na veidoan?s.

Vienas proced?ras laik? norit tr?s da?di procesi:

1. Uzlabojas limfa attece.

Atbr?vo audus no s?r?iem, kas ir sevi?i svar?gi celul?ta ?rst?an?.

?rst? audus, izvada no audiem ?idrumu, piem?ram, sejas vai ?erme?a piet?kuma gad?jumos.

2. Aktiviz? ?erme?a ?nu darb?bu.

?rst?jam?s ?erme?a da?as temperat?ra paaugstin?s, uzlabojas asinsrite, vielmai?a pa?trin?s apm?ram 3 reizes,

palielin?s ?nu aktivit?te, ?nas izmanto vair?k ener?ijas, pa?trin?s ?nu atjaunin?an?s.

3. Form? ?ermeni.

Stimul? dzi?akos audu sl??u darb?bu, sekm?jot elast?na un kolag?na veidoanos. Stiprina saistaudus.

Cena:

Vienas probl?mzonas apstr?de 30 min no 20 Eur

Visp?r?ja ?erme?a proced?ra 1 stunda 40 Eur

Abonements 10 reiz?m 350 Eur


atpaka? uz sarakstu