Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv


Ilze Sudraba

Kosm?ti?e ar medic?nas izgl?t?bu, vair?k k? 20 gadu pieredzi.R?gas 4. medic?nas skolas absolvente. Specialit?ti - kosm?ti?e - ieguvusi 1991. gad?.

1995. - 2010. g. Kosm?ti?u un kosmetologu asoci?cijas viceprezidente un valdes

locekle.

1995. - 2009. g. Sertifik?cijas komisijas priek?d?t?ja un valdes locekle.

1997. un 1998. g. piedal?an?s konkurs? Misis R?ga k? make - up speci?lists.

R?gas Stradi?u Universit?tes parfim?rijas un kosm?tikas l?dzek?u speci?lists.

Kursi K. Bogomolova stila skola - imida dizaina teorija un prakse.

Starptautiskie Make up for ever grimma kursi 1999. g.

Sertifik?ti darbam ar Mesosin R.F.M.E06 apar?tu un Oxynergy Paris Atomizer.

Kursi limfodren?a sejai un ?ermenim, est?tisk?s mezoterapijas speci?lists.

Zin?anas un prasmes papildin?tas gan Latvij?, gan ?rvalst?s - Francij?, Maskav?, Lietuv?, V?cij?.

Moto: Neapst?ties pie sasniegt?, pilnveidoties sav? profesij?.
Kosm?ti?is t? nav tikai profesija, t? ir iesp?ja b?t kop? ar cilv?kiem, sp?ja pal?dz?t otram.

Dr. med. Marina Ku?ikova

Dermatologs, ir absolv?jusi R?gas Stradi?a Universit?tes Medic?nas fakult?ti un Latvijas Universit?tes Dermatovenerolo?ijas rezident?ras studijas.

Latvijas Dermatovenerologu asoci?cijas biedre. Zin?anas un praktisk?s iema?as regul?ri papildina kursos un kongresos Latvij? un cit?s pasaules valst?s.

Specializ?jas est?tiskaj? dermatolo?ij? un l?zer?irur?ijas jom?s, nodarbojas ar botul?na toks?na injekcij?m, hialuronsk?bes filleru ievadi, mezoterapiju un ??miskajiem p?lingiem.

Moto: Galvenais ir saglab?t dabiskumu un katra cilv?ka iedzimto skaistumu.Ilze Lie?e

Dzimusi 1974.gad?, 1995.gad? pabeigusi Sarkan? Krusta R?gas medic?nas skolu (medic?nas m?sa), no 1996. gada sertific?ta kosm?ti?e. Jaun?kie sasniegumi sertifik?ts darbam ar kosm?tikuCOLLIN, PLAZAN, Academie, est?tisk?s mezoterapijas speci?lista diploms, sertifik?ti darb? ar kosm?tikas aparat?ru MesoSIN un OXYNERGY. I vieta Latvijas Pirmaj? atkl?taj? skaistumterapijas profesion??u kosm?ti?u konkurs? nomin?cij? Sejas kopana, diploms pusd?rgakme?u mas?a GU - Balanss.

Moto: Izmantot ieg?t?s zin?anas. Neapst?ties pie sasniegt?. Prieks par katru klientu, kur atgrieas.


Sigita reitmane

Kosmetolo?e ar medic?nas izgl?t?bu, vair?k k? 18 gadu darba pieredzi. Veicu sejas proced?ras, vaks?cijas. Papildus esmu sertific?jusies permanentais make-up, ??miskie p?lingi, mezoterapija u.c.

Moto: Galvenais sav? profesij? - neapst?ties pie sasniegt?, vienm?r sekot l?dzi p?rmai??m un pilnveidoties.


Andelika Kvedova

Kosm?ti?e ar vair?k k? 9 gadu pieredzi, veic kosm?tisk?s proced?ras un mezoterapiju.

Moto: S?kt katru dienu ar smaidu, d?v?t to citiem un redz?t daudz smaid?gu seju apk?rt!