Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv


Sandra Kozlovska

Manik?ra un pedik?ra speci?liste jau vair?k k? 10 gadus. Ikdien? regul?ri apmekl? aktu?los semin?rus roku un k?ju kopanas jaut?jumos.

Pan?kumu atsl?ga: Klientu atzin?ba un atgriean?s.

Moto: Iet l?dzi laikam un neapst?ties!