Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Mezoterapija
MEZOTERAPIJA -ir mikroinjekcijas ?d? no 0,5 mm l?dz 13 mm dzi?um?, izmantojot allop?tiskas (tradicion?las), homeop?tiskas un biolo?iski akt?vas vielas. ?di ?das sl?n? ievad?tas vielas iedarbojas daudz efekt?g?k nek? kosm?tiskie l?dzek?i, ko izmanto ?das kopan?.
Mezoterapiju izmanto, lai nov?rstu mitruma zudumu ?d?, ?das bl?vumu, atsl?bumu, elast?bas un tonusa zudumu, mazin?tu p?rm?r?gas saules iedarb?bas sekas.
Izmantojamie prepar?ti tiek izv?l?ti individu?li, ?emot v?r? katra klienta ?das ?pa?bas un risin?mo probl?mu. Injekcijas tiek veiktas ar ?oti smalk?m adati??m vis?s sejas zon?s. ?s injekcijas ir piln?gi droas, nerada nek?das komplik?cijas vai blaknes. Mezoterapijai ir daudz priekroc?bu: prepar?ti tiek ievad?ti maz?s dev?s tiei probl?mzon?, neietekm?jot organismu kopum?, rezult?ti ir efekt?vi un ilglaic?gi, t? ir mazs?p?ga metode, un proced?ra tiek veikta ambulatoros apst?k?os, k? ar? t? ir ide?li apvienojama ar cit?m m?sdienu est?tisk?s medic?nas metod?m.
Ar mezoterapijas pal?dz?bu ?da daudz piln?g?k tiek apg?d?ta ar vitam?niem, aminosk?b?m, antioksidantiem, fermentiem un cit?m biolo?iski akt?v?m viel?m, kas veicina elast?na un kolag?na veidoanos, t?d?j?di uzlabojot ?du no iekpuses, padarot to svaigu, uzlabojot ?das kr?su un elast?bu.
Sejas atjaunin?anai visbie?k izmanto individu?li kombin?tus mezokoktei?us, kuru sast?v? ir ?das strukt?ru uzlabojoo vielu komplekss.
Mezoterapiju ieteicams izv?l?ties:
  • sejas, kakla, dekolt? zonas ?das atjaunin?anai;
  • sejas kr?sas uzlaboanai;
  • sejas ov?la veidoanai;
  • c??ai ar dubultzodu;
  • deguna l?pu zonas rievu un grumbu samazin?anai vai nov?ranai;
  • ?das novecoan?s profilaksei un ?rst?anai;
  • pigment?cijas nov?ranai.
Vitam?nu un homeop?tisko preper?tu komplekss sejai
no 50 - 85 Eur
Vitam?nu un homeop?tisko preper?tu komplekss ?ermenim
no 57 Eur