Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Sejas t?r?anas proced?ra sev? ietver sejas att?r?anu no dekorat?v?s kosm?tikas, sejas p?lingu-skurbi, poru dzi?o att?r?anu, uzacu korekciju (klienta br?va izv?le), sejas mas?u, sejas masku, dienas grimu un protams, profesion?la meistara konsult?ciju. Sejas t?r?anas proced?ra ilgst no 1-1.5h.

Ja ir nepiecieams proced?rs laik? tiek pielietoti ar? aug?sk?bju p?lingi, kas ide?li att?ra sejas ?du.

Poru att?r?anas proces? tiek izmantot sena un sevi pier?d?jusi metode, kuras pamat? ir ?das tvaic?ana un meh?niska poru att?r?ana, bet t? ir tikai viena no iesp?j?m, jo m?su salona kosm?ti?i ir profesion?li meistari, kas Jums pied?v?s ide?l?ko metodiku, atbilsotu J?su sejas ?das st?voklim un tipam.

no 38-50 Eur

atpaka? uz sarakstu