Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Speci?l?s sejas proced?ras

Speci?l?s proced?ras m?r?is ir intens?va sejas ?das kopana.
Speci?l? sejas proced?ra sev? ietver sejas att?r?anu no dekorat?v?s kosm?tikas, sejas p?lingu, uzacu korekciju (klienta br?va izv?le), sejas mas?u, sejas intens?vi kopjou masku, dienas grimu un protams, profesion?la meistara konsult?ciju. Pamata proced?ra ilgst pusotru stundu. Proced?ras laik? tiek nov?rt?ts J?su ?das st?voklis, piemekl?ta atbilstoa kosm?tika gan proced?rai, gan m?jas lietoanai. B?tiski ir apzin?ties, ka ikdienas sejas ?das kopana ?oti uzlabo visp?r?jo ?das st?vokli.

no 50.00 - 75.00 EUR

atpaka? uz sarakstu