Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Sejas ?das mikrodermabr?zija ar DERMA-TECH aparat?ru

?das mikrosl?p?ana tiek veikta ar speci?la apar?ta Derma - Tech pal?dz?bu, kur gaisa pl?sm? cirkul?joas ?oti smalkas kvarca smiltis nosl?p? ?das virsk?rt? eso?s atmiru?s ?nas. Smilu pl?smas sp?ks tiek regul?ts atkar?b? no nepiecieam?bas un attiec?g?s sejas zonas jut?guma P?c sl?p?anas ?da tiek nomierin?ta un barota ar mask?m un kr?miem, mazinot proced?ras laik? raduos aps?rtumu. Proced?ra nav s?p?ga. Saj?ta atg?dina k?udo?u. Aptuveni seu proced?ru laik? (?etr?s ned???s) ?da ir piln?gi atjaunojusies gan vizu?li, gan p?c strukt?ras. L?dz ar to par 50 % uzlabojas ?rstniec?bas un kosm?tisko l?dzek?u uzs?kan?s un iedarb?ba, nav vairs veco, atmiruo ?nu, kas iepriek tam darboj?s k? barjera. Ar mikrosl?p?anas pal?dz?bu var ar? no?emt vai mazin?t r?tas, pigment?cijas plankumus, smalkas krunci?as un gr?tniec?bas rezult?t? radu?s strijas, k? ar? atjaunot stipri novecojuu, pl?nu dzelten?gu ?du. Neuzkr?to?kas var padar?t ar? liel?s grumbas. Mikrosl?p?ana samazina poras un izl?dzina r?tas. Process veic ar? ?das dzi?o mas?u.

P?c ?das mikrosl?p?anas proced?ras kosm?ti?is izv?las J?su ?das tipam atbilsou kosm?tiku, kas uzlabo J?su ?das st?vokli. Izmantot? kosm?tika tiek pied?v?t? no ?diem paz?stamiem z?moliem: Gernetic, ATACHE Scientific Cosmetic, MATIS, PAYOT, Plazan, Academie.

no 60 EUR

atpaka? uz sarakstu