Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Aromp?lings

Efekt?va ?terisko e??u formula, kurai ir daudzveid?ga iedarb?ba ne tikai uz ?du, bet ar? uz visu organismu kopum?. P?linga sast?v? ir fenoli, fermenti, miner?lvielas, vitam?ni, t?s visas ir biolo?iski akt?vas vielas. Lieto sejas t?r?anai, ?das atjaunoanai, pigment?cijas gad?jumos, ?das saus?s un taukain?s seborejas gad?jum?. Efekts iz??dina atmiruo sejas ?nuk?rtu, komedonus, ir liftinga efekts, veicina ?nu atjaunoanos, stimul? kalog?na un elast?na sint?zi, likvid? iekaisuma per?k?us. P?c ? p?linga neveidojas ?das aps?rtums un ?da nelob?s, ilgstoa iedar?ba uz J?su ?du.
Aromterapija
Tas ir kontakts ar auga dv?seli. Arom?tiskas e??as pal?dz atg?t emcion?lo l?dzsvaru, nomierina un remd? fizisko nogurumu. ?terisk?s e??as pal?nina organisma novecoanos, kopj un saudz? ?erme?a ?du, nomierina un ?auj atsl?bin?ties, stiprina imunit?ti. T?s ir tikai daas no ?terisko e??u v?rt?b?m.

no 25 Ls

no 35.57 EUR

atpaka? uz sarakstu