Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Pusd?rgakme?u proced?ra sejai GU-Balanss (Gu- no jap??u valodas d?rgakmens), ietver sev? manu?lo mas?u ar pusd?rgakme?iem, kas kop? ar nomierinou m?ziku un e???m harmoniz? cilv?ka ?ermeni kopum? un pie?ir ?dai tvirtumu. Kosmetolo?ij? izmanto noteiktas formas apstr?d?tus pusd?ragkme?us (grifeles), piem?ram, orano kalc?tu medus kr?s?. Tas pal?dz atbr?voties no negat?v?m emocij?m, palielina dz?vesprieku, kreativit?ti un paapzi?u. ?dai oranais kalc?ts paaugstin?s tonusu un turgoru, uzlabosies t?s mikrocirkul?cija, tiks izvad?ti liekie s??i. ?pai tas b?tu ieteicams ziemas period?, savas sildo?s un toniz?jo?s darb?bas d??.

30 Ls

42.69 EUR

atpaka? uz sarakstu