Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Proced?ras m?r?is ir ieg?t mirdzou iedegumu, tikai bez saules un sol?rija ietekmes. Proced?ras ilgums: 20 30 min?tes. Notur?ba: 8 dienas. BROZN EXPRESS PRO proced?ra ir vienk?ra un ?tra, t? ir lieliska alternat?va sol?rijam un saules iedegumam. o preoced?ru var veikt cilv?ki, kas lieto specifiskus medikamentus, k? ar? gr?tnieces. T?, at?ir?b? no UV starojuma, neietekm? ?das fotonovecoanos. Proced?ra der jebkuram ?das tipam, pat ?oti gaiai ?dai. Pl?n? mikrodif?zijas k?rti?a ?tri no?st uz ?das, nodroina harmonisku kr?su un labi smaro. T?pat o proced?ru var veikt gan visam ?ermenim, gan ar? atsevi??m ?erme?a da??m, piem?ram, tikai sejai, dekolt? zonai, k?j?m u.c. Lai ieg?tu vienm?r?gu iedegumu, dienu pirms proced?ras ieteicama ?das eksfoli?cija (skrubis) un laba mitrin?ana. Tas nodroin?s v?l vienm?r?g?ku iedegumu. 3 stundas p?c proced?ras nav ieteicams iet vann?, du? vai pirt?, nav ieteicams lietot ?das kopanas l?dzek?us, jo iedegums par?d?s pak?peniski. V?l?k ieteicams ?ermeni r?p?gi mitrin?t, lai iedegums saglab?tos notur?gs un skaists.

Sejai no Ls

no 11.38 EUR
?ermenim no 12 Ls

no 17.07 EUR

atpaka? uz sarakstu