Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Mas?a pieder pie vec?kajiem un izplat?t?kajiem fizik?l?s terapijas veidiem, jo t? sen bijusi paz?stama sen?m kult?ras taut?m ??nieiem un indieiem. Mas?a ir manipul?ciju kopums, kas rodas, rok?m sistem?tiski veicot meh?nisk?s ener?ijas p?rnesumu uz klienta ?ermeni gan spiediena un sitiena, gan audu p?rb?d?anas un stiepanas veid?. Mas?as pa??mieni at?iras cits no cita ne vien ar tehnisko izpild?jumu, bet ar? ar fiziolo?isko iedarb?bu. Mas?as proced?r? os pa??mienus kombin? t? vai cit?di, atkar?b? no uzdevuma, kas konkr?taj? proced?r? veicams.

atpaka? uz sarakstu