Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Ir ?rstniec?bas metode, kura uz organismu iedarbojas k? meh?nisks kairin?jums. Izmantojot un kombin?jot da?dus mas?as pa??mienus brauc?ana, spad?ana, berz?ana, dauz?ana, vibr?cija m?s varam pan?kt venozo asi?u un linfas p?rb?di, t?d? veid? veicinot organisma atjaunoanos p?c fiziskas, gar?gas slodzes, uzlabot vielmai?u, nostiprin?t im?nsist?mu u.c. Mas?u papildinot ar vingroanu var uzlabot kust?bas apjomu, nov?r musku?u asimetriju un samazina to atrofiju. Galvenais mas?as proces? ir saikne masierim ar konkr?to klientu, kur atbr?vojas un t?d? veid? ieg?st balansu fizisk?, gar?g? un dv?selisk? l?men?.

Mas?as ilgums 1,5 h

no 40.00 EUR

atpaka? uz sarakstu