Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

?rstniecisk? mas?a visam ?ermenim. To var pielietot lok?l?m ?erme?a da??m mugurkaulam vai loc?tavu sasliman?m. Plai pielieto osteohondrozes ?rst?anas un profilakses gad?jum?, celul?ta, tauku uzkr?an?s gad?jum?, loc?tavu deform?cijas un st?vuma gad?jum? u.c.
Kontrindik?cijas ak?tas saslimanas, paaugstin?ta temperat?ra, asi?oana, iev?rojami paaugstin?ts asinsspiediens, lok?la vai visp?r?ja infekcija, ?aundab?gi audz?ji, trombofleb?ts u.c.

no 43.00 EUR

atpaka? uz sarakstu