Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Ja acis ir dv?seles spogulis, tad p?das ir ?erme?a spogulis. Mas?jot p?das var relaks?t visu ?ermeni.
Visp?r?ja organisma atvese?oan?s mas?a, kas paaugstina organisma adapt?cijas sp?jas.

no 22 Ls

no 32.30 EUR

P?du refleksolo?ija

Mas?a, kuras laik? stimul? p?das refleksog?n?s zonas ar m?r?i noregul?t nervu centrus un nov?rst patalo?iskas izmai?as organism?. Mas?as rezult?t? uzlabojas ?erme?a asinsrite, mazin?s musku?u saspringums, uzlabojas organisma funkcion?l?s sp?jas, nervu sist?mas darb?ba, mazin?s spriedze, tiek izvad?ti vielmai?as proces? raduies kait?gie galaprodukti, tiek dota iesp?ja organismam paatvese?oties.

25 Ls

35.57 EUR

atpaka? uz sarakstu