Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

ai mas?ai m?su salon? izmanto Gernetic pied?v?to produkciju okol?des emulsiju, ko ieg?st dab?go melno okol?di izkaus?jot un pievienojot kl?t mande?u e??u. ? emulsija satur mazus kakao graudi?us, kas veic mikrop?lingu ?dai. Mas?jot tos praktiski nej?t, tom?r tie att?ra ?du, padarot to glud?ku un maig?ku. Mas?as laik? ?da tiek toniz?ta un mitrin?ta, pateicoties okol?des emulsij? esoajiem mikroelementiem, bar?bas viel?m un vitam?niem. Mas?as kust?bas ir relaks?joas, k? rezult?t? no saspringuma tiek atbr?votas savilkt?s ?erme?a vietas, uzlabota asinscirkul?cija un veikta limfodren?a. okol?des sast?v? eso?s vielas samazina depresiju, nemieru un uzlabo garast?vokli.

?s proced?ras laiks ir 2 stundas.

50.00 Eur

atpaka? uz sarakstu