Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Mas?a paredz?ta relaks?cijai, ener?ijas pl?smas izl?dzin?anai, k? ar? da?du slim?bu ?rst?anai. Akme?i iedarbojas uz organismu ar savu elektromagn?tisko starojumu ne tikai uz konkr?to ?das laukumu, bet ar? caur nervu sist?mu raida impulsu uz cit?m ?erme?a zon?m. Pateicoties audu siltumvad?tsp?jai, akme?u siltums non?k ar? l?dz musku?iem un loc?tav?m. Karsto akme?u mas?u iecien?jui v?riei, jo p?c ?s proced?ras rodas ener?ijas piepl?dums, nevis miegain?ba.

no 43 EUR

atpaka? uz sarakstu