Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Mas?a gr?tniec?m at?iras no klasisk?s mas?as ar ?pai saudz?jou mas?as metodiku, masieris neizmanto straujas kust?bas. ? mas?a balst?ta uz gl?sto?m un nomierino?m kust?b?m. Mas?a pal?dz atbr?voties no smaguma saj?tas, slodzes muguras da?? un ekstremit?t?s un mazina piet?kumu. Mas?as pa??mieni ir piem?roti visiem gr?tniec?bas periodiem. Proced?ras laik? sieviete gu? uz s?niem vai s?, tas ir atkar?gs no gr?tniec?bas perioda.

no 28 Eur (atkar?b? no probl?mzonas)

atpaka? uz sarakstu