Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

B?zes proced?ras apraksts
Uzdevumi

B?zes proced?ras endermolo?ij? ir virz?tas uz risin?jumu ?etr?m visizplat?t?kaj?m probl?m?m:

  • Kop?j? apjoma samazin?ana;
  • Konkr?tu probl?mzonu atbr?voana no tauku uzkr?jumiem;
  • Celul?ta ?rst?ana;
  • ?das elast?bas nostiprin?ana.

F?ze1: Kop?j? apjoma samazin?ana, visp?r?g? atvese?oan?s
Pirm? proced?ru f?ze ir virz?ta uz kop?ju apjomu samazin?anu un s?kas ar visa ?erme?a apstr?di no l?psti??m l?dz p?d?m. Apstr?des kust?bas tiek veiktas p?c speci?li izstr?d?tas sh?mas, kas ?em v?r? katra pacienta specifisk?s ?patn?bas.
Visa ?erme?a apstr?de ir nepiecieama t?d??, ka tehnolo?ija iedarbojas ne tikai konkr?t?s probl?mzon?s, bet ietekm? visu organismu.
Metodes izmantoanas laik? raduies saspringumi maina ?idruma krist?lisko strukt?ru - ?nu citozoli - stimul? ?nu bag?tin?anu ar sk?bekli, k? ar? aktiviz? musku?us, paaugstinot to sarauan?s sp?ju. Visa ?erme?a apstr?des rezult?t? paaugstin?s imunit?te, darbasp?jas, organisma pretoan?s sp?jas, virsnieru funkcijas normaliz?ana, oln?cu darb?ba, vairogdziedzera darb?ba un daudzu citu sist?mu uzlaboan?s.
F?ze 2: Liftings, tauki probl?mzon?s un celul?ts
N?kam? proced?ru f?ze ir virz?ta uz lok?lu probl?mu risin?anu. ai f?zei programma tiek izv?l?ta individu?li: liftings (dibens, gurni, jostasvieta utt.) un/ vai programma celul?ts un tauki probl?mzon?.
aj? f?z? speci?lists k?rt?gi apstr?d? tikai t?s zonas, kur eksist? konkr?t?s probl?mas. Proced?ras laik? kapil?r? asinsrite uzlabojas par 5 reiz?m, limfas - par 3 reiz?m, atjaunojas audu bag?tin?ana ar sk?bekli un aktiviz?jas lipol?ze. Svar?gi atz?m?t, ka neskatoties uz to, ka tiek akt?vi apstr?d?ti audi, pacients j?tas komfortabli un atsl?binoi, turkl?t nepat?kamas un S?P?GAS SAJ?TAS IR PILN?B? IZSL?GTAS.
Dai apar?ta Cellu M 6 lietot?ji cenas palielin?t apar?ta vakuuma iedarb?bas maksim?li pacieamo l?meni, bet tas ir pretrun? galvenajiem tehnolo?ijas principiem, turkl?t samazina optim?lo rezult?tu ?tr?ku sasnieganu.
F?ze 3: ?das elast?bas atjaunoana
Nosl?dzo? kursa f?ze ir virz?ta, lai uzlabotu ?das kvalit?ti. Iedarb?ba var tikt veikta gan visam ?ermenim, gan konkr?t?s zon?s- atkar?gs no katra pacienta individu?lajiem m?r?iem. Liel?kajai da?ai pacientu tas ir nepiecieams, lai nov?rsu ?das ?enganumu p?c iev?rojama tauku apjoma zuduma, kas ir radies kursa laik?.
Endermolo?isk? ietekme uz ?du izraisa fibrobalastu palielin?anos un to aktiviz?ciju, k? ar? kollag?na un elast?na palielin?anos derm? (palielin?jums par 27-130%). Tas dod iesp?ju audiem p?rstrukturiz?ties un katram ?das segantam nodroina sarauanos par 10-20 %, kas bez endermolo?ijas pielietoanas b?tu iesp?jams tikai ar ?irur?isku iejaukanos.
Pacienti, kam ir nopietnas probl?mas ar izstaip?tu ?du (sievietes, kas strauji notiev?juas p?c dzemd?b?m, p?c intens?vas di?tas un citi iemesli) var ieg?t speci?lu proced?ru. Vi??m kurss var sast?v?t no div?m da??m, pirm? no t?m (10-12 seansi) ir virz?ta tikai uz ?das savilkanu un nostiprin?anu.
Rezult?tu saglab?ana
?oti svar?gi ir atz?m?t, ka rezult?ti, kas ieg?ti p?c proced?ru kursa, nepaz?d p?c p?ris m?neiem, bet saglab?jas gadiem ilgi. Lai saglab?tu rezult?tus ieg?taj? l?men?, pietiek veikt tikai vienu proced?ru m?nes?.
Savienojam?ba ar cit?m proced?r?m
Endermolo?ijai praktiski nav nek?das kontridik?cijas. Kursa laik?, kad tiek veiktas endermolo?iskas proced?ras, netiek ierobeotas citu tehnolo?iju pielietoana, ko pied?v? skaistumkopanas centri. V?l jo vair?k, apvienojot proced?ras, piem?ram, iet?anu, p?lingus, hidroest?tiskos seansus, elentrostimul?ciju un citas, tikai uzlabo ieg?t? rezult?ta efektu.

Zin?tniskie p?t?jumi - pamats, uz kura balst?s LPG apar?ttehnolo?ijas proced?ras.
Kl?niskie p?t?jumi-proced?ras, kas tika veiktas ar LPG aparat?ru 30 sieviet?m, kur?m bija II l?dz IV pak?pes celul?ts, pier?d?ja, ka LPG piem?t lieliskas iesp?jas fig?ras model?anai:
P?c 16 seansiem 93 % pacient?m tika konstat?ta iev?rojama gurnu apk?rtm?ru samazin?an?s 3-3,5 cm;
100% pacient?m samazin?j?s zem?das tauku sl?nis par 1-1,7cm;
Ehogr?fija iev?rojami ietekm? ?das strukt?ras uzlaboanos dermas un zem?das tauku ?n?s
?das mikroreljefs un mikrocirkul?cijas l?menis uzlaboj?s vis?m pacient?m;
89% j?t ilgstou pasaj?tas uzlaboanos p?c katras proced?ras;
96% atz?st, ka proced?ra ir relaks?joa;
86% apgalvo, ka ir apmierin?tas ar rezult?tu ?das st?voklim un celul?tam.
? ir Tava iesp?ja sagatavoties vasaras sezonai!

no 27 Ls

no 39 EUR

Iesp?jams ieg?d?ties abonementu 10 reiz?m, cena 250Ls/ 356 EUR

atpaka? uz sarakstu