Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

?erme?a p?lings

S?koties ruden?gam laikam, daudz vair?k noz?mes j?piev?r ?erme?a ?dai.

P?c vasar?g?m peld?m, pirmais ar ko j?s?k, ir kvalitat?vs un pat?kams ?erme?a p?lings. Klasiskais p?lings ir ?das att?r?ana no net?rumime un ?das tauku maksim?li piln?ga nomazg?ana, nemainot ?dai rakstur?g?s dermatolo?isk?s ?pa?bas. M?sdien?s, profesion??u rok?s pieejami ?du att?roie preper?ti vairs nav tik neitr?li, vienk?ri l?dzek?i, tie ir pietikoi akt?vi un veic terapeitisku un profilaktisku efektu.

odien veikalos ir pieejami kvalitat?vi un labi p?linga l?dzek?i ?erme?a ?dai, bet, ir viena nianse pap?lings ne vienm?r b?s tik efekt?vs un rezultat?vs, k? kompleksa proced?ra, ko m?s varam sa?emt skaistumkopanas salonos.

T?d?? m?s esam sag?d?jui Jums iesp?ju vasaras nosl?gum? palutin?t savu ?du ar lielisku ?erme?a p?lingu proced?ru, kuras pamat? ir br?n?s cukurniedres cukurs un ?terisko e??u mais?jums, kas nerada kairin?jumu pat visjut?g?kaj?m ?d?m.

P?c p?linga uzkl?anas, tas tiek aktiviz?ts ar ?erme?a toniku, kas bag?tin?ts ar hidroliz?tiem prote?niem, nomierina, atjauno un mitrina ?erme?a ?du, piem?t pretcelul?ta un liftinga efekts. Kad tonika iestr?des rezult?t? ir iz??dis br?n?s cukurniedres cukurs, ?ermenim tiek veikta iet?ana relaks?cija 10 min?u garum? sekm? akt?vo komponentu dzi??ku penetr?ciju ?d?. P?c iet?anas posma, atlikuais p?lings tiek no?emts ar silt?m ?dens kompres?m.

Lai proced?ra b?tu piln?ga, nosl?gum? tiek uzkl?ts ?erme?a kr?ms, kura pamat? ir a??u ekstrakts, jojobas e??a un saldo mande?u e??a, kas nodroina nomierinou un relaks?jou iedarb?bu vai ?du nostiprinos kr?ms, kas stimul? mikrocirkul?ciju, tam piem?t toniz?joa, mitrinoa, atsvaidzinoa un relaks?joa iedarb?ba.

Izbaudi pilnv?rt?gu ?erme?a ?du atjaunojou un relaks?jou stundu ilgu proced?ru!

18 Ls

25.61 EUR


atpaka? uz sarakstu