Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Proced?ras laik? ar kosm?tiskajiem l?dzek?iem un speci?liem mas?as pa??mieniem tiek atsvaidzin?ta, barota un l?dzsvarota to ?nu darb?ba, kas ir saist?tas ar kr?u att?st?bu. Proced?ras laik? tiek palielin?ta kr?u ?nu elpoana par 90%. Nostiprin?s kr?tis balstoie musku?i, tiek stiprin?ti un uzlaboti audi, palielin?s kr?u elast?gums.

43 EUR

atpaka? uz sarakstu