Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Apar?tpedik?rs

Medic?niskais apar?tpedik?rs notiek piln?gi saus? vid?, kas savuk?rt par 100% izsl?dz iesp?ju infic?ties ar s?n?u sasliman?m. Tas ir ?pai saudz?jos, jo likvid?jot sabiez?juo ?du, kutikulu, netiek traum?ts veselais, dz?vais sl?nis, l?dz ar to ?da tik ?tri atkal nek??st raupja un pedik?ru var veikt ret?k.

no 17-20 Ls

no 24.19-28.46 EUR

atpaka? uz sarakstu