Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Kosm?tika
Dermic +

Inovat?v? pieeja no ATACHE Scientific Cosmetic apvienojum? ar vismodern?kaj?m m?sdienu tehnolo?ij?m ir rad?jusi jaunu un ekskluz?vu DERMOP?LINGU l?niju ar ?oti iespaid?giem rezult?tiem. ATACHE laboratorijas ir raduas risin?jumu ?das defektu nov?ranai un ?rst?anai. Dermop?lingi apvieno sev? augstas iedarb?bas sk?bes un retinolu.

Ieguvumi:

 • uzlabo ?das izskatu: t? k??st gluda un starojoa,
 • mitrina ?du,
 • atjauno ?du,
 • progres?joa un paman?ma metode,
 • laba panesam?ba, der pat ?oti jut?g?m ?d?m, jebkur? gadalaik?,
 • ?tri redzami rezul?ti.

DERMIC + l?nija iek?auj 3 p?lingu veidus:

LIGHTENING PEEL - dermop?lings pigment?cijas trauc?jumiem.

Iedarb?ba:

 1. pigment?cijas nov?rana,
 2. ?das to?a izl?dzin?ana,
 3. antioksidantu darb?ba,
 4. mitrin?ana.

PURIFYING PEEL - pretpi??u dermop?lings.

Iedarb?ba:

 1. tauku dziedzeru darb?bas regul?ana,
 2. pretiekaisuma,
 3. antioksidantu darb?ba,
 4. ?das mitrin?ana,
 5. ?das virsk?rtas nolob?ana,
 6. pi??u r?tu samazin?ana.

CORRECTIVE PEEL - ??miskais p?lings pret ?das novecoanos.

Iedarb?ba:

 1. ?das mitrin?ana,
 2. stimul? ?das ?nu darb?bu,
 3. atjauno sejas ?das ?nas,
 4. stimul? hialurnosk?bes un kolag?na sin?zes procesu ?d?.

 

 
Matiem

 
Sejai un ?ermenim