Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

V?lreiz par sauli un pigment?ciju

Vasara ir atn?kusi ar sauli un v?ju. M?su skaistumkopanas salona kosm?ti?e Ilze Sudraba past?st?s par to, k? izsarg?ties no tik nev?lamajiem pigment?cijas plankumiem.

Kas tad ir saules pigment?cija?

?das pigment?ciju rada organism? eso?s ?nas, kas atrodas ?das virsk?rt?, t?s ir melanor?ti. Ja melanor?ti pastiprin?ti vairojas ?d?, rodas pigment?cija.

Ne velti ir izveidojies teiciens ,, Ejam ?ert pigmentu! Pirmais pigments par?d?s p?c atraan?s saul? vai sol?rija apmekl?juma.?da mums ir visliel?kais org?ns, kas visvair?k pak?auts saules iedarb?bai.


?dai ir daudz funkciju: aizsargfunkcija, termoregul?cijas funkcija, ?idruma regul?cijas funkcija, juanas funkcija, imonolo?isk? un est?tisk? funkcija.Ja m?s ar ?erme?a ?du darbosimies m?ren?b?s un sapr?ta robe?s, tad t? mums kalpos ilgi.

Vasaras raibumi ?d? par?d?s agr? b?rn?b?, tie var b?t iedzimti vai ar? ieg?ti (vesel?bas probl?mu, medikamentu rezult?t?).Pigment?cijas raibumi veidojas p?c p?rm?r?gas sol?rija apmekl?anas, saules peld?m, vesel?bas st?vok?a izmai??m, piem?ram, hormon?lo preper?tu lietoanas ietekm?, gr?tniec?ba u.c.

Dabiskais ?das aizsargmeh?nisms katram cilv?kam ir individu?ls un atkar?gs no cilv?ka fototipa, vecuma, vesel?bas st?vok?a, k? ar? sezonas un laikapst?k?iem.

Atbr?voties no pigment?cijas var tikai gada tum?kaj? laik?: no oktobra l?dz janv?rim, bet p?r?j? laik? lietosim saules aizsargkr?mus, s?kot ar SPF 30 ar? Latvij?. ?dai ar pigmentiem labi pal?dz dermabr?zija,AHA, mezoterapija, p?lingi. Profesion?l? skaistumkopanas salon? ir pieejamas ?paas proced?ras, kas satur sp?c?gas antioksidantu devas, kas pasag? ?du no br?vo radik??u iedarb?bas, t?d? veid? samazinot pigmentu veidoan?s procesu. Piem?ram, m?su skaistumkopanas salon? pieejama pretpigment?cijas proced?ra, kur? iek?auts glikolsk?bes p?lings, balinoi komponenti, k? kojic sk?be, parast?s miltenes ekstrakts un glabrid?ns. ?da sejas ?das kopana, kur? apvienotas dabiskas izcelsmes komponentu lab?k?s ?pa?bas ar jaun?kajiem p?t?jumiem pigment?cijas probl?m?, garant? augstv?rt?gus rezult?tus.

Bet pigment?ciju nav iesp?jams samazin?t, ja cilv?ks ikdien? nepasarg? savu ?du no UVA un UVB staru iedarb?bas. aj? gad?jum? j?izv?las atbilstos saules aizsargkr?ms, pozit?vais profesion?las kosm?tikas kl?st? ir kr?mi ar SPF 30 uz g?la b?zes, kas paredz?ti taukainas sejas ?das ?paniec?m un SPF 50, kas lietojams k? dienas ton?lais kr?ms ?pai gaias sejas ?das ?paniec?m. ?da kombin?cija nav pieejama veikalu plauktos, risin?jums profesion?li skaistumkopanas saloni.

Pigment?cijas plankumi uz sejas un kakla ir viena no fotonovecoan?s paz?m?m, bet m?s ta?u to nev?lamies.

Saules pozit?v? ietekme uz ?du.

  • Saules peldes ir ?oti v?rt?gas vesel?bai un est?tiskajam izskatam
  • Saules ietekm? veidojas D vitam?ns
  • Saule nepiecieama E vitam?nasint?z?, kas samazina ?das novecoan?s procesus
  • Saprat?g?s dev?s saules staru iedarb?ba stiprina imunit?ti
  • Saulainas dienas dod pozit?vu ener?ijas l?di?u un mazina depresiju
  • Pozit?vi ietekm? sirds asinsvadu, nervu sist?mas, iek?j?s sekr?cijas dziedzeru un asinsrades org?nu darb?bu.
  • Neaizmirs?sim lietot saulesbrilles, lai pasarg?tu trauslo ?du acu zon?
  • Neaizmirs?sim b?rnus, ar? vi?iem ir j?sarg? acis un galvi?a, ?pai tas attiecas uz mazu?iem, kas saulain?s dienas kop? ar vec?kiem pavada pie j?ras. eit oblig?ta ir saules aizsargkr?ma lietoana ar SPF faktoru 50+, jo mazu?u ?da ir daudz trausl?ka un jut?g?ka pret saules stariem
  • P?c saules peldes oblig?ti j?mitrini ?du, lab?kie komponeti, kas iek?auti mitrinoos kr?mos un g?los ir hialuronsk?be, aloe vera koncentr?ts, aps?rtumu pal?dz?s samazin?t kaperu ekstrakts un piena prote?ni, pantenols un alanto?ns pal?dz?s sadzied?t ?du, aktiviz?s ?das atjaunoan?s procesus.
  • ?oti p?rkarsusi ?da b?s pateic?ga par barojou ?erme?a kr?mu, kura sast?v? iek?auta, piem?ram jojobas e??a, gur?u m?tras e??a, skaval?ns u.c.

 
« SākumsIepriekšējā123NākamāBeigas »

Lapa 3 no 3